Pobočky Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Poskytujeme základní a specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťujeme také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních ...

Hemodialyzační středisko 1. LF UK a VFN

Hemodialýza je postup, kdy krev pacienta a jeho organismus je čištěn právě pomocí přístroje nazvaného umělá ledvina. Při tomto zákroku dochází pacient na hemodialýzu přibližně třikrát do týdne na čtyři až šest hodin, během tohoto času je pacient napojen na ...

Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch 1. LF a VFN

Mitochondriální poruchy představují klinicky, biochemicky i geneticky různorodou skupinu onemocnění, která se významně podílí na nemocnosti dětí i dospělých. Projevují se heterogenními příznaky především s postižením funkce energeticky náročných tkání.

Ambulance Ústavu tělovýchovného lékařství VFN a 1. LF UK

Zajištujeme kardiologické vyšetření, zátěžové testy a sportovní prohlídky. Služby: Odběrové centrum, Očkovací centrum.

Ambulance Ústavu tělovýchovného lékařství VFN a 1. LF UK

Zajišťujeme kardiologické vyšetření, zátěžové testy a sportovní prohlídky. Služby: Odběrové centrum, Očkovací centrum.

Ambulance Ústavu tělovýchovného lékařství VFN a 1. LF UK

Zajišťujeme sportovní prohlídky, preventivní vyšetření a zátěžové testy. Služby: Odběrové centrum, Očkovací centrum.

Imunohistochemická a sérologická laboratoř VFN a 1. LF UK

Pro forenzní účely jsou v této laboratoři prokazovány kovy při poranění elektrickým proudem a rozlišení vstřelových a výstřelových defektů při střelných poraněních. V sérologické laboratoři jsou stanovovány krevní skupiny a identifikovány stopy biologického …

Histologická laboratoř VFN a 1. LF UK

Zpracování nekropsií a barvení histologických preparátů klasickými metodami používanými na patologicko-anatomických odděleních. Pro forenzní účely jsou zhotovovány kryostatové excize barvené na tuk pro průkaz tukové embolie k potvrzení diagnózy intravitálního …

Toxikologická laboratoř pracoviště Soudní lékařství VFN a 1. LF UK

V případě úmrtí v souvislosti s otravou neznámou noxou zajišťuje tato laboratoř její průkaz. Stanovení těchto látek je založeno na klasických metodách analytické chemie v příslušných modifikacích. S ohledem na moderní trendy jsou využívány příslušné ...

Laboratoř toxinů hub a rostlin VFN a 1. LF UK

Mikroskopická analýza slouží k určení všech známých jedovatých hub a rostlin. Analýza se provádí v biologickém materiálu (žaludeční výplach, vysoké klyzma, zvratky, stolice), popřípadě mohou být analyzovaným materiálem zbytky jídla. Služby: Odběrové centrum.

Laboratoř stopové analýzy VFN a 1. LF UK

V laboratoři stopové analýzy se provádí příprava vzorků pro LC-MS/MS, GC-MS a HPLC analýzu a dále pak samotné stanovení některých analytů na HPLC. Služby: Odběrové centrum.

Laboratoř GC-MS VFN a 1. LF UK

Laboratoř GC-MS je specializovaná zejména na stanovení hladin drog a jejich metabolitů v krvi, případně průkaz těchto látek v jiném biologickém materiálu. Služby: Odběrové centrum.

Laboratoř LC-MS/MS VFN a 1. LF UK

V laboratoři kapalinové chromatografie s tandemovou hmotností spektrometrií jsou prováděna stanovení hladin široké škály léčiv z různých terapeutických skupin. Služby: Odběrové centrum.

Laboratoř GC VFN a 1. LF UK

V laboratoři plynové chromatografie jsou prováděny analýzy těkavých organických látek. Jedná se o stanovení ethanolu v krvi (event. moči) pro potřeby zdravotnické nebo právní. Služby: Odběrové centrum.

Laboratoř TLC VFN a 1. LF UK

Metodika chromatografie na tenké vrstvě je určena k záchytu a identifikaci velkého množství léčiv a drog jako neznámých nox ve vzorcích biologického materiálu, případně v substancích, lékových formách či v neznámých tekutinách. Služby: Odběrové centrum.

Trombotické centrum VFN a 1. LF UK

Trombotické centrum provádí diagnostiku, dispenzarizaci a léčbu pacientů s poruchou hemostázy, monitoring pacientů s trombofilními stavy. Laboratoř dědičných vad hemostázy provádí speciální molekulárně genetická vyšetření, vyšetření funkce krevních destiček. …

Trombotické centrum VFN a 1. LF UK

Trombotické centrum provádí diagnostiku, dispenzarizaci a léčbu pacientů s poruchou hemostázy, monitoring pacientů s trombofilními stavy. Laboratoř dědičných vad hemostázy provádí speciální molekulárně genetická vyšetření, vyšetření funkce krevních destiček. …

Trombotické centrum VFN a 1. LF UK

Trombotické centrum provádí diagnostiku, dispenzarizaci a léčbu pacientů s poruchou hemostázy, monitoring pacientů s trombofilními stavy. Laboratoř dědičných vad hemostázy provádí speciální molekulárně genetická vyšetření, vyšetření funkce krevních destiček. …

Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy VFN a 1. LF UK

Ambulance pro tkáňové helmintózy nabízí možnost vyšetření biologického materiálu (krev, stolice, moč) pro samoplátce. Bližší informace zde na webu v záložce s názvem NRL pro tkáňové helmintózy.

Ambulance pro očkování VFN a 1. LF UK

Ambulance pro očkování pacientů s imunopatologickými stavy, která rovněž pro veřejnost zajišťuje očkování a poradenství při cestách do zahraniční, včetně vydání žlutého očkovacího průkazu.

Specializované ambulance VFN a 1. LF UK

Ambulance zajišťují komplexní alergologickou a imunologickou péči na úrovni specializovaných ambulancí fakultní nemocnice včetně superkonziliárních služeb pro pracoviště VFN. Na pracovišti je možné provádět bronchodilatační testy.

Ambulance imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK

Pacienty jsou nemocní s klinicky závažnými autoimunitními chorobami, jako je revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, dermato/polymyositida, Sjögrenův syndrom, antifosfolipidový syndrom, smíšené onemocnění pojiva, primární a sekundární vaskulitidy …

Ambulance imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK

Pacienty jsou nemocní s klinicky závažnými autoimunitními chorobami, jako je revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, dermato/polymyositida, Sjögrenův syndrom, antifosfolipidový syndrom, smíšené onemocnění pojiva, primární a sekundární vaskulitidy …

Ambulance imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK

Pacienty jsou nemocní s klinicky závažnými autoimunitními chorobami, jako je revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, dermato/polymyositida, Sjögrenův syndrom, antifosfolipidový syndrom, smíšené onemocnění pojiva, primární a sekundární vaskulitidy …

Ambulance imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK

Pacienty jsou nemocní s klinicky závažnými autoimunitními chorobami, jako je revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, dermato/polymyositida, Sjögrenův syndrom, antifosfolipidový syndrom, smíšené onemocnění pojiva, primární a sekundární vaskulitidy …

Ambulance imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK

Pacienty jsou nemocní s klinicky závažnými autoimunitními chorobami, jako je revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, dermato/polymyositida, Sjögrenův syndrom, antifosfolipidový syndrom, smíšené onemocnění pojiva, primární a sekundární vaskulitidy …

Ambulance imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK

Pacienty jsou nemocní s klinicky závažnými autoimunitními chorobami, jako je revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, dermato/polymyositida, Sjögrenův syndrom, antifosfolipidový syndrom, smíšené onemocnění pojiva, primární a sekundární vaskulitidy …

Ambulance imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK

Pacienty jsou nemocní s klinicky závažnými autoimunitními chorobami, jako je revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, dermato/polymyositida, Sjögrenův syndrom, antifosfolipidový syndrom, smíšené onemocnění pojiva, primární a sekundární vaskulitidy …

Ambulance imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK

Pacienty jsou nemocní s klinicky závažnými autoimunitními chorobami, jako je revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, dermato/polymyositida, Sjögrenův syndrom, antifosfolipidový syndrom, smíšené onemocnění pojiva, primární a sekundární vaskulitidy …

Ambulance imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK

Pacienty jsou nemocní s klinicky závažnými autoimunitními chorobami, jako je revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, dermato/polymyositida, Sjögrenův syndrom, antifosfolipidový syndrom, smíšené onemocnění pojiva, primární a sekundární vaskulitidy …

Ambulance Ústavu dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK

V ambulanci jsou sledováni pacienti s již diagnostikovanou metabolickou poruchou. Dalšími klienty naší ambulance jsou pak pacienti bez stanovené diagnózy, odesílaní z různých pracovišť z celé ČR buď s podezřením na metabolickou vadu obecně, nebo k vyloučení …

Ambulance Ústavu dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK

V ambulanci jsou sledováni pacienti s již diagnostikovanou metabolickou poruchou. Dalšími klienty naší ambulance jsou pak pacienti bez stanovené diagnózy, odesílaní z různých pracovišť z celé ČR buď s podezřením na metabolickou vadu obecně, nebo k vyloučení …

Ambulance lékařské genetiky VFN a 1. LF UK

Ústav biologie a lékařské genetiky poskytuje genetická vyšetření a genetické konzultace pacientů v rozsahu celého oboru lékařská genetika, primárně pro zařízení VFN, ale i mimopražská. Provádí cytogenetická prenatální i postnatální vyšetření a indikuje ...

Záchovná stomatologie VFN a 1. LF UK

Zabýváme se prevencí, diagnostikou a terapií zubního kazu a jeho komplikací u stálých zubů. Dále estetickými korekcemi tvaru zubů např. po skončené fixní ortodontické léčbě, bělením zubů (vnějším i vnitřním), preprotetickými dostavbami devitalizovaných zubů …

Stomatologická propedeutika VFN a 1. LF UK

Zajišťujeme základy prevence a orální hygieny. Výukové zařízení, prací na simulátorech ústní dutiny a hlavy získávají studenti základní zkušenosti a manuální návyky při ošetřování chrupu.

Stomatochirurgie VFN a 1. LF UK

Chirurgické výkony na zubech, alveolárním výběžku čelistí a přilehlých měkkých tkáních ústní dutiny.

Protetická stomatologie VFN a 1. LF UK

Estetická a funkční rekonstrukce chrupu s využitím moderních materiálů. Rehabilitace funkce čelistně-obličejového systému náhradou chybějících tvrdých a měkkých tkání oblasti. Poradna pro obličejové epitézy.