Pobočky Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.

Společnost vznikla transformací pěti nemocnic do jednoho celku, nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, nemocnice Teplice, nemocnice Most a nemocnice Chomutov. Zajišťují komplexní, kvalitní, bezpečnou a dostupnou zdravotní péči. Zaměřují se na …

Krajská zdravotní, a.s.

Lékařská odborná knihovna se specializovaným fondem je zdrojem lékařských a zdravotnických informací. Veškeré služby jsou určeny nejen odborným pracovníkům Krajské zdravotní, a.s. a jejím odštěpným závodům, ale jsou nabízeny i externím uživatelům jako ...

Krajská zdravotní, a.s.

Kompletní urologická diagnostická a léčebná péče o dospělé pacienty, akutní urologická péče o dětské pacienty ve spolupráci s oddělením dětské chirurgie. Spolupracuje s gynekologickým oddělením v oblasti uro-gynekologických výkonů. Zajišťuje urologickou péči …

Krajská zdravotní, a.s.

Transfuzní oddělení zajišťuje odběry krve ve spádové oblasti Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem. Z krve, odebrané ve výše uvedených spádových oblastech a také v odběrovém středisku v Děčíně, vyrábí transfuzní přípravky. ...

Krajská zdravotní, a.s.

Psychiatrické oddělení nemocnice řeší veškeré diagnostické kategorie v oblasti duševních poruch a poruch chování a to ambulantně nebo za hospitalizace.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku vykonává diagnostickou, léčebnou a preventivní péči o onemocnění a úrazy hlavy a krku.

Krajská zdravotní, a.s.

Oční klinika zabezpečuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační péči u pacientů z celého Ústeckého kraje. Je nutné objednání předem. Doporučení nutné není.

Krajská zdravotní, a.s.

Oční klinika zabezpečuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační péči u pacientů z celého Ústeckého kraje. V současnosti je lékařský tým na vysoké odborné úrovni, více jak polovina lékařů má specializovanou způsobilost v oftalmologii.

Krajská zdravotní, a.s.

Hlavní specializační náplní je oblast cévního onemocnění nervové soustavy.

Všeobecná neurologická ambulance pro dospělé

Krajská zdravotní, a.s.

Hlavní specializační náplní je oblast cévního onemocnění nervové soustavy. Druhým základním okruhem jsou vertebrogenní abnormity s neurologickou projekcí s možností komplexní diagnostiky s přímou návazností na neurochirurgické řešení v případě nutnosti.

Krajská zdravotní, a.s.

Nefrologická ambulance zajišťuje komplexní léčbu nefrologických pacientů, zahrnuje klinickou nefrologii, konziliární vyšetření, péči o nemocné v predialyzační době a péči o transplantované pacienty.

Krajská zdravotní, a.s.

Kardiologická ambulance poskytuje obyvatelům Ústeckého kraje odpovídající diagnostickou a léčebnou péči podle nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie.

Krajská zdravotní, a.s.

Pracoviště se sestává z několika oddělení, koronární jednotky, standardního oddělení, pracoviště neinvazivní kardiologie, pracoviště invazivní kardiologie a konečně pracoviště kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování.

Krajská zdravotní, a.s.

Interní ambulance, je nutné objednání předem a doporučení. V ambulantní činnosti pokrývá oblast diabetologie, revmatologie, endokrinologie, klinické imunologie a všeobecné interny.

Krajská zdravotní, a.s.

Interní oddělení pokrývá svou diagnostickou a léčebnou činností celou oblast interny. Dlouhodobě je oddělení zaměřeno na nemocné s metabolickými onemocněními, chorobami ledvin, zvláště pak na diabetes mellitus a jeho komplikace.

Krajská zdravotní, a.s.

Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu oboru přenosných nemocí pacientům všeho věku, od novorozenců po dospělé. Na jednotce intenzivní péče hospitalizuje nemocné i s nejzávažnějšími stavy včetně těch, kteří potřebují náhradu životních funkcí …

Krajská zdravotní, a.s.

Klinika je rozčleněna na část gynekologickou a porodnickou. Zároveň je akreditované pracoviště klinické psychologie.

Krajská zdravotní, a.s.

Gastroenterologické oddělení je akreditované pracoviště pro postgraduální výuku v oboru gastroenterologie.

Krajská zdravotní, a.s.

Dětská plicní ambulance, v rámci plicní poradny je možnost vyšetření tzv. jícnovou pH-metrií.

Krajská zdravotní, a.s.

Poskytuje resuscitační, intenzívní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a dorost. Akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené hrozícím nebo již rozvinutým selháním životních funkcí, jsou řešeny na ...

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum je vyhláškou MZČR jmenováno Centrem dětské traumatologie a výborem České pediatricko-chirurgické společnosti výukovým pracovištěm pro dětskou laparoskopii. Pacientům je umožněn pobyt s doprovodem rodičů či ...

Krajská zdravotní, a.s.

Široký sortiment léků, doplňků stravy, zdravotnických pomůcek nebo kosmetiky, prodej a výdej na recept. Připravují léčivé přípravky i oční kapky.

Krajská zdravotní, a.s.

Rehabilitační oddělení nabízí komplexní včasnou léčebnou rehabilitaci pacientů po onemocněních a úrazech vyžadujících rehabilitační postupy, fyzioterapie a ergoterapie pacientů s pohybovým postižením.

Krajská zdravotní, a.s.

Nefrologicko-dialyzační oddělení léčí akutní a chronické stavy pomocí metod očišťování krve při selhání ledvin nejrůznější etiologie. Oddělení provádí akutní hemodialýzu, chronickou hemodialýzu, hemodiafiltraci, peritoneální dialýzu, je nelůžkové oddělení.

Krajská zdravotní, a.s.

Dermatovenerologické oddělení je strukturováno do dvou částí, ambulantní a lůžkové. Zajišťujíe základní i specializovanou péči o pacienty s chorobami kožními a pohlavními.

Krajská zdravotní, a.s.

Chirurgické oddělení poskytuje základní plánovanou a akutní chirurgickou péči pacientům města a přilehlého regionu.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení hrudní chirurgie poskytuje chirurgickou péči pacientům s nádorovými a zánětlivými chorobami plic, mezihrudí, hrudní stěny, bránice, včetně TBC. Zajišťuje 24-hodinovou torakochirurgickou pohotovost pro poranění hrudníku, včetně operací ...

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení klinické hematologie je pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí a centrem pro léčbu hemofilie. Diagnostikuje poruchy krvetvorby a zajišťuje jejich ambulantní léčbu. Provádí vyšetření krve a kostní dřeně. Provádí ambulantní aplikace transfuzí, …

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení poskytuje ambulantní vyšetření plicních funkcí: spirometrie, celotělová bodypletyzmografie, bronchodilatační test, plicní difuse, bronchoprovokační test s metacholinem, plicní poddajnost, krevní plyny, kyslíkový test, vyšetření dýchacích svalů.

Krajská zdravotní, a.s.

Dobrovolnická kancelář, která pomáhá nemocným dětem.