Pobočky Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.

Společnost vznikla transformací pěti nemocnic do jednoho celku, nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, nemocnice Teplice, nemocnice Most a nemocnice Chomutov. Zajišťují komplexní, kvalitní, bezpečnou a dostupnou zdravotní péči. Zaměřují se na …

Krajská zdravotní, a.s.

Lékařská odborná knihovna se specializovaným fondem je zdrojem lékařských a zdravotnických informací. Veškeré služby jsou určeny nejen odborným pracovníkům Krajské zdravotní, a.s. a jejím odštěpným závodům, ale jsou nabízeny i externím uživatelům jako ...

Krajská zdravotní, a.s.

Lékařská odborná knihovna se specializovaným fondem je zdrojem lékařských a zdravotnických informací. Veškeré služby jsou určeny nejen odborným pracovníkům Krajské zdravotní, a.s. a jejím odštěpným závodům, ale jsou nabízeny i externím uživatelům jako ...

Lékařská knihovna

ZAVŘENO (Otevírá v Út 07:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Lékárna je rozdělena na část nemocniční, která dodává a vyrábí léky a zdravotnický materiál do nemocnice a část pro veřejnost. Ve veřejné části je výdej na recepty, výdej zdravotnických pomůcek na poukazy, volný prodej léčiv a zdravotní obuvi.

Lékárna

Brzy zavírá (v 17:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Lékařská odborná knihovna se specializovaným fondem je zdrojem lékařských a zdravotnických informací. Veškeré služby jsou určeny nejen odborným pracovníkům Krajské zdravotní, a.s. a jejím odštěpným závodům, ale jsou nabízeny i externím uživatelům jako ...

Lékařská knihovna

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:00)

Krajská zdravotní, a.s.

Kompletní urologická diagnostická a léčebná péče o dospělé pacienty, akutní urologická péče o dětské pacienty ve spolupráci s oddělením dětské chirurgie. Spolupracuje s gynekologickým oddělením v oblasti uro-gynekologických výkonů. Zajišťuje urologickou péči …

Krajská zdravotní, a.s.

Transfuzní oddělení zajišťuje odběry krve ve spádové oblasti Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem. Z krve, odebrané ve výše uvedených spádových oblastech a také v odběrovém středisku v Děčíně, vyrábí transfuzní přípravky. ...

Krajská zdravotní, a.s.

Psychiatrické oddělení nemocnice řeší veškeré diagnostické kategorie v oblasti duševních poruch a poruch chování a to ambulantně nebo za hospitalizace.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku vykonává diagnostickou, léčebnou a preventivní péči o onemocnění a úrazy hlavy a krku.

Krajská zdravotní, a.s.

Oční klinika zabezpečuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační péči u pacientů z celého Ústeckého kraje. Je nutné objednání předem. Doporučení nutné není.

Krajská zdravotní, a.s.

Oční klinika zabezpečuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační péči u pacientů z celého Ústeckého kraje. V současnosti je lékařský tým na vysoké odborné úrovni, více jak polovina lékařů má specializovanou způsobilost v oftalmologii.

Krajská zdravotní, a.s.

Hlavní specializační náplní je oblast cévního onemocnění nervové soustavy.

Všeobecná neurologická ambulance pro dospělé

Krajská zdravotní, a.s.

Hlavní specializační náplní je oblast cévního onemocnění nervové soustavy. Druhým základním okruhem jsou vertebrogenní abnormity s neurologickou projekcí s možností komplexní diagnostiky s přímou návazností na neurochirurgické řešení v případě nutnosti.

Krajská zdravotní, a.s.

Nefrologická ambulance zajišťuje komplexní léčbu nefrologických pacientů, zahrnuje klinickou nefrologii, konziliární vyšetření, péči o nemocné v predialyzační době a péči o transplantované pacienty.

Krajská zdravotní, a.s.

Kardiologická ambulance poskytuje obyvatelům Ústeckého kraje odpovídající diagnostickou a léčebnou péči podle nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie.

Krajská zdravotní, a.s.

Pracoviště se sestává z několika oddělení, koronární jednotky, standardního oddělení, pracoviště neinvazivní kardiologie, pracoviště invazivní kardiologie a konečně pracoviště kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování.

Krajská zdravotní, a.s.

Interní ambulance, je nutné objednání předem a doporučení. V ambulantní činnosti pokrývá oblast diabetologie, revmatologie, endokrinologie, klinické imunologie a všeobecné interny.

Krajská zdravotní, a.s.

Interní oddělení pokrývá svou diagnostickou a léčebnou činností celou oblast interny. Dlouhodobě je oddělení zaměřeno na nemocné s metabolickými onemocněními, chorobami ledvin, zvláště pak na diabetes mellitus a jeho komplikace.

Krajská zdravotní, a.s.

Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu oboru přenosných nemocí pacientům všeho věku, od novorozenců po dospělé. Na jednotce intenzivní péče hospitalizuje nemocné i s nejzávažnějšími stavy včetně těch, kteří potřebují náhradu životních funkcí …

Krajská zdravotní, a.s.

Klinika je rozčleněna na část gynekologickou a porodnickou. Zároveň je akreditované pracoviště klinické psychologie.

Krajská zdravotní, a.s.

Gastroenterologické oddělení je akreditované pracoviště pro postgraduální výuku v oboru gastroenterologie.

Krajská zdravotní, a.s.

Dětská plicní ambulance, v rámci plicní poradny je možnost vyšetření tzv. jícnovou pH-metrií.

Krajská zdravotní, a.s.

Poskytuje resuscitační, intenzívní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a dorost. Akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené hrozícím nebo již rozvinutým selháním životních funkcí, jsou řešeny na ...

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum je vyhláškou MZČR jmenováno Centrem dětské traumatologie a výborem České pediatricko-chirurgické společnosti výukovým pracovištěm pro dětskou laparoskopii. Pacientům je umožněn pobyt s doprovodem rodičů či ...

Krajská zdravotní, a.s.

Hematologická poradna diagnostikuje poruchy krvetvorby a zajišťuje jejich ambulantní léčbu.Vyšetřuje a léčí získané i vrozené poruchy hemostázy. Provádí vyšetření krve a kostní dřeně. Poskytuje konziliární služby pro Krajskou zdravotní i pro externí ...

Krajská zdravotní, a.s.

ORL ambulance poskytuje ošetření všem pacientům, kteří naši pomoc potřebují. K akutnímu vyšetření není nutné mít doporučení od obvodního lékaře. Na jiná vyšetření je lépe se telefonicky objednat, aby doba čekání na vyšetření byla co nejkratší.

Krajská zdravotní, a.s.

Onkologické oddělení teplické nemocnice se dělí na dvě části, na onkologické oddělení Teplice a detašované pracoviště KOC RTO MNUL- chemoterapie. POKO Teplice zajišťuje péči o onkologické pacienty, kteří docházejí na kontroly a jsou léčeni pomocí hormonální …

Krajská zdravotní, a.s.

Oční oddělení získalo v roce 2007 akreditaci ministerstva zdravotnictví. V roce 2009 bylo oddělení vybaveno nejmodernějšími diagnostickými přístroji k vyšetřování předního i zadního segmentu oka. Mají erudovaný zdravotnický personál, zajišťují ústavní ...

Krajská zdravotní, a.s.

Jsou zde vyšetřování pacienti všech neurologických onemocnění, včetně dispenzarizovaných v některé ze specializovaných poraden našeho oddělení. Na rozdíl od příjmové neurologické ambulance jsou zde vyšetřováni především pacienti, kteří jsou osobně či ...

Všeobecná neurologická ambulance I

Krajská zdravotní, a.s.

Neurologické oddělení má lůžkovou, ambulantní a diagnostickou část.

Krajská zdravotní, a.s.

Kardiologická a interní ambulance, je nutné objednání předem a doporučení.

Kardiologická ambulance, Interní ambulance

Krajská zdravotní, a.s.

Interní oddělení spolu s komplementem nemocnice je schopno zajistit vyšetřování a léčení v celém spektru vnitřního lékařství. Součástí oddělení je jednotka intenzivní péče se 13 lůžky vybavená nejmodernější monitorovací technikou.

Krajská zdravotní, a.s.

Poskytují základní akutní a chronickou péči v oblasti břišní chirurgie, traumatologie a cévní chirurgie.

Krajská zdravotní, a.s.

Dětská kardiologická a revmatologická ambulance, je nutné objednání předem a doporučení.

Dětská kardiologická a revmatologická poradna

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské oddělení poskytuje péči pacientům ve věku 0 -19let. V současné době disponuje oddělení 55 lůžky z toho 48 lůžky pro standardní péči a 7 lůžky pro intenzivní péči nižšího typu. Ambulantní část oddělení zahrnuje dětské odborné poradny, kardiologickou a …

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení urologie zajišťuje kompletní urologické diagnostické a léčebné péče o dospělé pacienty, akutní urologická péče o dětské pacienty ve spolupráci s oddělením dětské chirurgie. Spolupracuje s gynekologickým oddělením v oblasti uro-gynekologických výkonů. …

Krajská zdravotní, a.s.

Psychiatrická ambulance pro dospělé, je nutné objednání předem a doporučení. Psychiatrické oddělení řeší veškeré diagnostické kategorie v oblasti duševních poruch a poruch chování.

Psychiatrická ambulance pro dospělé

Krajská zdravotní, a.s.

Plicní oddělení nebo také oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí zajišťuje diagnostiku všech plicních onemocnění včetně tuberkulózy, všech lokalizací a bronchogenního karcinomu u nemocných, u kterých toto není možné zajistit ambulantně.