Pobočky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Studentská část kolejí nabízí ubytování ve dvoulůžkových nebo v třílůžkových pokojích buňkového typu. Samozřejmostí je sociální zařízení v rámci buňky. V areálu kolejí je situovaný moderní hotel Garni *** VŠB-TU Ostrava, kde svým hostům poskytujeme služby …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta zajišťuje bakalářské, magisterské i doktorské studium v oblasti elektrotechniky a informatiky. Zahrnuje katedru elektroniky, elektrotechniky, elektroenergetiky, informatiky, kybernetiky, biomedicínského inženýrství, telekomunikační techniky a ...

Fakulta elektrotechniky a informatiky

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:30)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ochrana, odborné zpracování a zpřístupňování archiválií vzniklých z činnosti univerzity. Zahrnuje materiály z oblasti dějin samotné vysokoškolské instituce i z dějin věd a techniky a dokumentuje provázanost dané vysoké školy s průmyslovou praxí.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Centrum transferu technologií (CTT) organizačně spadá pod Útvar prorektora pro spolupráci s průmyslem. Mezi hlavní činnosti spolupráce CTT a zájemců z podnikatelského sektoru lze například zařadit: Poskytování informací o vědecko-technických ...

Centrum transferu technologií

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Činnost IET je odborně zaměřena na: termické metody zpracování odpadů, anaerobní digesce bioodpadů, čištění odpadních plynů a vod, materiálové využití tuhých zbytků, environmentální technologie, modelování šíření polutantů v životním prostředí.

Institut environmentálních technologií

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Služby centra jsou určené zaměstnancům vysoké školy, externím firmám, studentům i veřejnosti. Centrum transferu technologií. Podporujeme podnikání, startupy i aktivní studenty. Kariérní služby. Učíme studenty podnikat. Pronájmy zasedacích, ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Moderní tříhvězdičkový hotel situovaný v areálu kolejí nabízí ubytování v 70 pokojích včetně 13 apartmánů. Všechny pokoje jsou vybaveny ledničkou, rychlovarnou konvicí, televizí, telefonem a přístupem k internetu zdarma. Díky kvalitním službám a zcela ...

HOTEL VŠB – TU OSTRAVA

OTEVŘENO (nonstop)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výroba vysokoškolských skript a textů, tisk sborníků vědeckých prací vysoké školy, tisk tiskopisů, formulářů, bulletinů, informačních letáků, pozvánek. Prodej skript v prodejně edičního střediska a jejich propagace.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Odělení inženýrské pedagogiky má celoškolskou působnost a je součásti katedry společenských věd. Jeho pracovníci realizují čtyřsemestrální vzdělávací program „Pedagogické studium pro učitele odborných předmětů“, který je zařazen do programu celoživotního ...

Oddělení inženýrské pedagogiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Katedra zajišťuje výuku matematiky v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na pěti fakultách VŠB – TUO a na dalších univerzitních oborech. Zahrnuje výuku matematiky, deskriptivní geometrie, numerických metod, algoritmizace, ...

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Katedra nabízí výuku tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu, řídí a organizuje pohybové aktivity studentů v jejich volném čase a organizuje zimní a letní výcvikové kurzy studentů. Spolupráce a zajištění vrcholové a výkonnostní činnosti. Katedra se také ...

Katedra tělesné výchovy a sportu

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Katedra nabízí výuku anglického, německého, ruského, francouzského, španělského a českého jazyka pro studenty fakult a univerzitních studijních programů v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Zahrnuje prezenční, kombinované i …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Katedra se zaměřuje na výuku předmětů v oborech filozofie, historie, politologie, právo, psychologie a sociologie. Zahrnuje etiku, filozofickou antropologii, dějiny vědy a techniky ve strojírenství, občanské a obchodní právo a další předměty.

Katedra společenských věd

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výzkum v oblasti nanotechnologií je zaměřen do těchto oblastí: příprava a charakterizace vrstevnatých silikátů a hydrotalcitů interkalovaných organickými molekulami, příprava a charakterizace nanočástic kovů, jejich oxidů a sulfidů ukotvené na povrchu ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výzkumné a vývojové centrum se zaměřuje na dlouhodobý rozvoj prioritních oborů o jejich začlenění do evropského výzkumného prostoru. Rozvoj a výzkum v rámci oborů nanotechnologie, mechatronika, nové materiály a technologie jejich výroby, environmentální ...

Centrum pokročilých inovačních technologií

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Posláním centra je podpora koncepce rozvoje IT na univerzitě. CIT zajišťuje mimo jiné provoz univerzitní počítačové sítě, infrastrukturu pro centralizované i necentralizované IT služby a servery, komplexní služby v oblasti využití výpočetní techniky na ...

Centrum informačních technologií

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Centrum zajišťující rekvalifikační počítačové kurzy pro zaměstnance státních úřadů i veřejnost. Kurzy správy sítí a programování, kurzy grafiky a digitální fotografie, příprava na certifikace pro Novell, Microsoft, MCP, ECDL a další. Kurzy pro seniory. ...

Centrum celoživotního vzdělávání

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výzkum a vývoj v oblastech – spalování a zplyňování tuhých paliv (zejména biomasy, fosilních paliv a dřeva a uhlí), analýza rizik, bezpečnost v průmyslu, racionální využívání energie, instalace obnovitelných i tradičních zdrojů energie, zvyšování efektivnosti …

Výzkumné energetické centrum

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na bezpečnost práce a procesů, havarijní plánování, krizová řízení, technickou bezpečnost osob a majetku, techniku požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

Fakulta bezpečnostního inženýrství

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Nabízíme široké spektrum oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v oblasti strojírenství a strojního inženýrství. Uplatnění v oblasti konstrukce, strojírenské technologie, aplikované mechaniky, automatizace, dopravní techniky, ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta poskytuje vzdělání v oblasti průmyslového, pozemního, podzemního, dopravního a geotechnického stavitelství. Zahrnuje studium městského inženýrství, stavebnch hmot, stavební mechaniky, architektury, diagnostiky staveb, teorie konstrukcí, hornického ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Moderní vzdělávací instituce integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických studijních programech s následujícím zaměřením – Technologie přípravy, zpracování a recyklace materiálů, ...

Fakulta materiálově-technologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Studium v bakalářských a magisterských studijních oborech a ve vybraných studijních oborech také doktorské studium. Kromě prezenční a kombinované formy studia jsou na fakultě realizovány i kurzy celoživotního vzdělávání a prestižní studium MBA. Realizuje nebo …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta nabízí magisterské, bakalářské a doktorské studium v oblasti hornictví, geologického inženýrství, nerostných surovin, geodézie a kartografie, inženýrské ekologie, aplikované fyziky, ekonomiky a managementu. Zahrnuje institut fyziky, geologického ...

Hornicko-geologická fakulta

OTEVŘENO (Zavírá 14:30)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola technicko-ekonomického směru nabízí studium na sedmi fakultách se zaměřením na mechatroniku, nanotechnologii, geologii, metalurgii a materiálové inženýrství, bezpečnostní inženýrství, elektrotechniku, informatiku, ekonomiku, stavebnictví a ...

Sídlo školy

OTEVŘENO (Zavírá 14:00)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Knihovnicko-informační služby. Půjčování knih absenčně i prezenčně, půjčování čteček elektronických knih, poradenská služba, bibliograficko-informační služba, konzultační služba, možnosti kopírování, přístup k internetu.