Pobočky Akademie výtvarných umění

Akademie výtvarných umění

Nabídka studia v oblasti výtvarného umění, nových médií, restaurování výtvarných děl a architektury. Provádění vědecko-výzkumných prací v oblasti dějin umění a umělecké tvůrčí činnosti.

Ateliér nových médií II Anny Daučíkové

Výuka je zaměřena na problematiku obrazu, s těžištěm na obrazy v pohybu a výtvarných možnostech. Používáme digitální technologie jako je digitální obraz.

Vědeckovýzkumné pracoviště pro dějiny umění

Zpracování pramenné dokumentace, kritické zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, se zaměřením na interdisciplinární přesahy.

Šalounův ateliér

Provozujeme výtvarný ateliér sloužící pedagogům hostujícím na Akademii výtvarných umění.

Chemická a technologická laboratoř restaurátorské sochařské školy

Zajištění výuky chemie s důrazem na problematiku materiálů a technologií používaných v procesu restaurování sochařských děl, provádění materiálového průzkumu a aplikovaného výzkumu v oblasti restaurování. Poskytování technologických konzultací.

Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl

Provádění analýz barevných vrstev uměleckých děl, poskytování podkladů pro restaurátorský průzkum, posuzování výtvarných děl, vyvíjení výzkumné činnosti, ověřování analytických metod a publikace v odborném tisku.

Škola restaurování uměleckých děl sochařských Petra Siegla

Teoretické a praktické poznávání sochařských technik ve vztahu k historickým obdobím vývoje výtvarného umění, prohlubování řemeslných dovedností a realizace celoživotního vzdělávání.

Škola restaurování uměleckých děl malířských a dřevěných polychromovaných plastik Karla Strettiho

Navázání teoretického a praktického odborného restaurátorského studia s použitím vědeckých metod průzkumu díla na úvodní studium v kresby a klasické malby, realizace celoživotního vzdělávání.

Škola nových médií I

Vytváření prostředí a podmínek pro výzkum a produkci mediálních technologií a jejich využití v umělěckém a společenském kontextu.

Škola monumentální tvorby Jiřího Příhody

Výuka architektury interiéru nebo prostředí, postkonceptuální chápání komunikačních způsobů a sochařské vnímání tvaru.

Škola konceptuální tvorby Miloše Šejna

Rozvoj schopností chápat výtvarnou práci jako vizualizaci určitých významů, významových vztahů nebo idejí, zároveň s plným vědomím pracovní záměrnosti takového postupu.

Škola intermediální tvorby Milana Knížáka

Rozvíjení intermediální tvorby - volného pohybu mezi médii - tvorba obrazu a sochy, využití videa, počítače, tvorba instalací, užití literární, hudební a divadelní formy, užití architektury, tvorba multimediálních projektů.

Sochařská škola II Jindřicha Zeithammla

Zajištění výuky výtvarného plastického projevu, od realistických studií přes portrét, akt, kopie až po studium forem abstraktních, nezávislých na konkrétních předlohách.

Škola figurálního sochařství a medaile Jana Hendrycha

Zajištění výuky figurativní plastiky, portrétu, kompozice a reliéfu včetně medaile a plakety.

Sochařská škola I Jaroslava Róny

Vytváření figurálních i nefigurálních soch do exteriéru a interiéru z trvanlivých materiálů.

Škola grafiky II Vladimíra Kokolii

Zajištění výuky klasických grafických technik, kreslení podle modelu, experimentální grafiky a nestandardních technik kresby.

Škola grafiky I Jiřího Lindovského

Zajištění výuky klasických grafických technik s cílem zvládnout je, pochopit a objevit jejich možnosti v současné tvorbě.

Škola kresby Jitky Svobodové

Zajištění výuky kresby, základních výtvarných koncepcí a osvojení struktury tvůrčího procesu.

Malířská škola III Michaela Rittsteina

Zajištění praktické výuky malby založené na otevřenosti systému každodenních pozorování a jejich pozdější rozvíjení formou skic a příprav volně přecházejících k větším realizacím.

Malířská škola II Vladimíra Skrepla

Otevřený prostor pro práci s malířskými prostředky a ostatními médii, které z malby vycházejí nebo se s ní přímo konfrontují.

Dílny Akademie výtvarných umění v Praze

Hlavní náplní dílen je realizace prací studentů s jejich spoluúčastí a za odborného i pedagogického vedení určenými pracovníky.

Fotografická laboratoř

Technologické pracoviště sloužící potřebám ateliérové výuky a odborných pracovišť, příprava fotografické dokumentace pro ateliéry a školní publikace, dokumentace významných školních akcí.

Digitální laboratoř

Servisní pracoviště pro informační a audiovizuální technologie, nabídka konzultací, pořádání kurzů na zvyšování počítačové gramotnosti.

Informačně dokumentační středisko AVU

Zajištění správy historického písemného archivu.

Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění

Zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace dějin českého výtvarného umění po roce 1945.

Katedra teorie a dějin umění

Zajištění výuky teoretických předmětů v oblasti umění.

Knihovna Akademie výtvarných umění

Nabídka presenční a meziknihovní výpůjční služby, rešeršních a reprografických služeb, poskytování přístupu na internet.

Grafické dílny

Zabezpečení výuky základních grafických technologií, poskytování tvůrčího prostoru s materiálových vybavením, výstavba Archivu grafických technologií.

Vědeckovýzkumné pracoviště restaurátorské

Zpracování poznatků technik a technologií pro potřeby restaurování a umělecko-historického hodnocení, ověřování pramenů a aplikovaný výzkum technik a technologií pro restaurátorskou práci.

Výuka večerního figurálního kreslení a malířská a sochařská přípravka

Přiblížení základů sochařské a kresebné tvorby, zdokonalení figurální kresby a modelování portrétů, figury a přírodnin.