Pobočky Vysoká škola ekonomická v Praze - Certifikační ústav VŠE v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze - Certifikační ústav VŠE v Praze

Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci dle ČSN EN ISO/IEC 17024 v oborech odhadce pro oceňování podniků a odhadce pro oceňování nemovitostí.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Provozování sportovního areálu. Možnost využití sportovní haly pro basketbal, házenou, futsal, florbal a volejbal či tenisového areálu.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola zajišťuje studium na šesti fakultách ekonomického zaměření. Na škole je zaveden kreditní systém studia ECTS.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Specializované pracoviště nabízející kurzy v oblasti oceňování majetku a odhadcovskou a poradenskou činnost. Vydávání odborných publikací.

Institut oceňování majetku VŠE v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Pedagogické a vědeckovýzkumné pracoviště nabízející základní a specializované kurzy v oblasti krizového managementu.

Institut krizového managementu VŠE v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Nabídka služeb handicapovaným studentům.

Středisko handicapovaných studentů VŠE v Praze

Správa účelových zařízení VŠE v Praze

Zajištění ubytování pro studenty Vysoké školy ekonomické na kolejích s možností stravování v univerzitních menzách. Nabídka hotelového ubytování.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Vysoká škola ekonomická v Praze - Kognitivní informatika Fakulty informatiky a statisticky

Obor zabývající se informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kybernetikou, kognitivními vědami, neuropsychologií, filosofií, lingvistikou a vědami o životě.

Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum výzkumu rozvojových ekonomik Fakulty mezinárodních vztahů

Vědecko-výzkumné centrum složené z odborníků vybavených teoretických znalostí a výzkumných dovedností z oboru rozvojová ekonomika.

Katedra institucionální ekonomie Fakulty národohospodářské

Katedra zajišťuje výuku předmětů z oblasti ekonomie a práva, politiky, ekonomických systémů a jejich dějin.

Katedra práva Fakulty národohospodářské

Katedra zajišťuje výuku předmětů z oblasti regionální ekonomiky a rozvoje, správního práva a správních a ústavních systémů.

Institut rozvoje podnikání Fakulty podnikohospodářské

Podpora podnikatelských aktivit studentů. Pomoc při zakládání firem. Zprostředkování informací prostřednictvím seminářů a workshopů.

Studijní informační centrum Jarov VŠE v Praze pobočka Praha-Žižkov

Možnost prezenčního studia odborné literatury. K dispozici jsou počítače s připojením na internet, kopírka, diplomové práce VŠE a odborné časopisy.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Knihovna Pavla Eislera

Provoz knihovny se zaměřením na politologii, mezinárodní politiku a diplomacii, sociologii, evropskou ekonomickou integraci a cestovní ruch.

Mediatéka VŠE v Praze

Multimediální studovna s fondem zaměřeným zejména na oblast financí, bankovnictví a účetnictví. K dipozici jsou počítače s přístupem na internet.

Katedra financí a oceňování podniku Fakulty financí a účetnictví

Katedra zajišťuje výuku v oblasti oceňovacích metod, firemních financí a dlouhodobého investování.

Knihovna VŠE - Žižkov

Knihovna je rozdělena na výpůjční protokol, studovnu a čítárnu. Možnost absenčních výpůjček či prezenčního studia. Možnost připojení na internet.

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze

Cílem centra je informační zabezpečení studia a vědecké a výzkumné práce na univerzitě.

Centrum evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů

Informační, koordinační a poradenské pracoviště interdisciplinárního charakteru zabývající se problematikou evropské ekonomiky, politiky, práva, dějin, kultury a jazyků.

Katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů

Katedra se zaměřuje na výuku základů politologie, komparaci světového a českého politického systému, politické ideologie, na metodologické otázky, sociologii, politický management, parlamentarismus a autoritativní způsoby vlády.

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací Fakulty mezinárodních vztahů

Katedra se zaměřuje na podnikání v obchodě v národních i mezinárodních souvislostech a oblast komerčních komunikací.

Katedra německého jazyka Fakulty mezinárodních vztahů

Katedra zajišťuje výuku základních i odborných kurzů německého jazyka a základních kurzů švédštiny.

Katedra mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů

Katedra se zaměřuje na oblast mezinárodních ekonomických vztahů a na oblast obchodních operací platebního styku se zahraničím.

Katedra cestovního ruchu Fakulty mezinárodních vztahů

Katedra vyučuje předměty zabývající se problematikou cestovního ruchu a reginálního rozvoje.

Katedra veřejných financí Fakulty financí a účetnictví

Katedra zajišťuje výuku předmětů z oblasti veřejných financí a neprivátní ekonomiky.

Studijní knihovna Jižní Město VŠE v Praze

Možnost absenčních výpůjček nebo presenčního studia v hlavní, počítačové nebo jazykové studovně. K dispozici je kopírovací služba a internet.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Evropské dokumentační středisko VŠE v Praze pobočka Praha-Žižkov

Středisko shromažďuje a zpřístupňuje materiály Evropské unie. Zaměřuje se na hospodářskou a měnovou politiku, legislativu a regionální a sociální politiku.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky

Katedra demografie seznamuje posluchače se současným demografickým vývojem, s jeho logikou a důsledky.

Francouzsko-český institut řízení při VŠE

Nabídka postgraduálního studia podnikového managementu. Možnost získání diplomu MASTER Management et Administration des Entreprises.

Katedra hospodářských dějin Fakulty národohospodářské

Katedra se zaměřuje na zkoumání problematiky hospodářského a politického vývoje Českých zemí a Československa, Evropy a dalších oblastí světa.

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví

Katedra zabezpečuje výuku předmětů v oblasti komerčního bankovnictví, finanční matematiky, finančních trhů a burz.

Katedra podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů

Katedra se zaměřuje především na obchodní právo v České republice, srovnávací obchodní právo, obchodní soudnictví a právo mezinárodního obchodu.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví

Katedra zajišťuje přípravu učitelů ekonomických předmětů pro střední školy.

Katedra regionálních studií Fakulty národohospodářské

Katedra se zaměřuje na přípravu ekonomických odborníků pro oblasti státní správy a místní samosprávy.

Katedra hospodářské a sociální politiky Fakulty národohospodářské

Katedra zajišťuje výuku v oblasti hospodářské a sociální politiky, národního hospodářství, makroekonomické analýzy a ekonomické žurnalistiky.

Katedra ekonomiky životního prostředí Fakulty národohospodářské

Katedra se zaměřuje na řešení aktuálních teoretických i aplikačních problémů životního prostředí.

EuroMISE centrum - Kardio při Fakultě informatiky a statistiky

Centrum se zabývá vývojem a aplikací technik a nástrojů pro získávání a zpracování lékařských znalostí.

Katedra systémové analýzy Fakulty informatiky a statistiky

Katedra je zaměřena na rozvoj a implementace informačních systémů, které podporují informační procesy v organizacích a jejich managementu.

Katedra statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky

Katedra zajišťuje výuku statistických metod, pomocí nichž lze vyhodnocovat hospodářské údaje, vývojové tendence a souvislosti ekonomických ukazatelů v podniku i v národním hospodářství.

Katedra matematiky Fakulty informatiky a statistiky

Katedra zajišťuje výuku předmětů z oblasti matematických věd a jejich historie.

Katedra informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky

Katedra patří mezi vědecko-pedagogická pracoviště zaměřená na aplikovanou informatiku.