Oddělení dlouhodobě nemocných

Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme geriatrickou kliniku. Poskytujeme ambulantní i lůžkovou specializovanou geriatrickou péči nemocným vyššího věku ze spádové oblasti i superkonziliární péči. Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou nejčastějších onemocnění vyššího věku, ...

Léčebna pro dlouhodobě nemocné

Léčebna poskytuje komplexní léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči pro chronicky nemocné převážně geriatrického věku, kteří vyžadují dlouhodobou péči.