Výzkumné a zkušební ústavy

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Nabídka služeb v oblasti zkoušení, certifikace, posuzování shody, ISO 9001, 140001, HACCP, OHSAS, CE, kalibrace pro stavební a zdravotnické výrobky.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Provádíme vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblasti živočišné výroby. Nabízíme odborné publikace a knihy.

Český egyptologický ústav Filozofické fakulty

Ústav realizuje archeologické výzkumy pohřebišť a zajišťuje publikační a pedagogickou činnost.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

QUINTA-ANALYTICA, s.r.o.

Provádění studií a analýz požadované národními úřady na kontrolu léčiv před uvedením nového produktu na trh.

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů

Nabízíme zkoušení a certifikaci výrobků, strojů a zařízení pro zemědělství. Jsme akreditovaná laboratoř a certifikační orgán.

ResTrial, s.r.o.

Poskytování pracovišť pro provádění klinických hodnocení medicínských oborů a souvisejících služeb.

VÚJE Česká republika, s.r.o.

Příprava a realizace prací při zprovozňování jaderných elektráren, řešení úloh z oblasti provozu jaderných a klasických elektráren a tepláren.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Řešení výzkumných a vývojových úkolů. Poskytování expertních a poradenských služeb pro státní i soukromé zadavatele v oblasti dopravy.

Institut pro behaviorální a ekonomická studia

Provádění výzkumu v behaviorálních a ekonomických vědách spojených s popularizační a edukační činností.

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Měření a sběr dat pro hodnocení účinků jaderných, chemických i biologických látek na člověka a prostředí. Zjišťování objemové aktivity radonu.

Ústav pro vyšetřování potravin, spol. s r.o.

Provoz ústavu pro vyšetřování potravin. Pracoviště provádějící laboratorní vyšetření a analýzy zdravotní nezávadnosti surovin a potravin.

Ústav pro výzkum a využití paliv, středisko využití plynů, s.r.o.

Činnost ústavu je zaměřena na průmyslová plynová zařízení, optimalizaci spalování plynu a servisní prohlídky či poradenství.

Institute of Applied Biotechnologies, a.s.

Výzkum a vývoj v oblasti molekulárních biotechnologií, genomiky a diagnostiky.

Ing. Jiří Kutil, CSc.

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Labrys, o.p.s.

Provádíme archeologické a antropologické výzkumy. Zajišťujeme péči o archeologické kulturní dědictví.

BETONCONSULT, s.r.o.

Provozování zkušební laboratoře stavebních hmot. Provádění diagnostiky staveb, návrhů sanací, znaleckých posudků. Nabídka kvalifikačních kurzů.

Prague Clinical Services, s.r.o.

Provádíme klinický výzkum a biostatistiku. Spravujeme klinická data. Zajišťujeme a kontrolujeme jakost léčiv.

BBT-MATERIALS PROCESSING, s.r.o.

Zabýváme se vývojem přístrojů a technologií pro materiálový výzkum v mikrogravitaci a v kosmu. Vyrábíme krystaly calomel pro optiku a akustooptiku.

INOVEOS, s.r.o.

Nabízíme inovativní řešení výrobních procesů v automobilovém a strojním průmyslu.

CancerTech, s.r.o.

Zabýváme se zakázkovým biologickým výzkumem, vývojem a testováním léčiv, whole-body imagingem a transfekcemi. Dodáváme celé spektrum reagencií.

ZKV, s.r.o.

Akreditovaná zkušební laboratoř provádí mechanické a hlukové zkoušky drážních vozidel, lodí, strojů a staveb, pevnostní zkoušky a výpočty konstrukcí.

Sciogena

Vědecké občanské sdružení zaměřené na vědu, výzkum, vývoj a inovace z oblasti farmacie, zemědělství a ekologie.

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Provádíme výzkum v oblasti radiační ochrany a měření radioaktivity. Poskytujeme vzdělávání v rámci kurzů a školení v oboru radiační ochrany.

TOP Waterlndustry Technologies, s.r.o.

Provozujeme výzkumný ústav kosmických kompozitních nanotechnologií, biotechnologií, mikrobiologie a molekulární biochemie.

Národní ústav pro vzdělávání

Školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Vojenský technický ústav, s.p.

Provoz vojenského technického ústavu. Podpora bezpečnostního a obranného vývoje, výzkumu a zkušebnictví. Výroba a inovace funkčních vzorů a prototypů.

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i.

Provozujeme výzkumný ústav. Provádíme výzkum v oblastech medicíny, terapie, techniky, ekonomiky a informatiky. Zaměřujeme se na oblast balneologie.