Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany - Kabinet ministra obrany

Instituce je orgánem v přímé podřízenosti ministra obrany ČR pro plánování a koordinaci jeho pracovního programu. Komplexně zabezpečuje a koordinuje protokolární aktivity.

Ministerstvo obrany - Odbor sociálního zabezpečení

Správní orgán pro výkon agendy sociálního zabezpečení a důchodového pojištění vojáků z povolání a jejich rodinných příslušníků. Přiznává a vyplácí dávky důchodového pojištění a výsluhové náležitosti vojáků z povolání. Je orgánem pro výběr pojistného na ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Ministerstvo obrany - Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Úřad je ze zákona odpovědný za obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu. Při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními ministerstvy, jinými správními úřady, kraji, příslušnými orgány …

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha

Velitelství vykonává státní správu na území hlavního města Prahy a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zaměřuje se na řešení žádosti státních občanů ČR o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti.

Krajské vojenské velitelství Praha

Velitelství vykonává státní správu na území Středočeského kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zaměřuje se na řešení žádosti státních občanů ČR o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti.

Hradní stráž

Zabezpečení vnější ostrahy a obrany objektů užívaných prezidentem republiky, organizování a zajišťování vojenských poct. Její příslušníci jsou vybíráni a doplňováni z řad Armády České republiky, nový profesionální sbor navíc i přímým náborem podle ...

Vojenský lesní úřad

Úřad vykonává státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany ČR. Úřad se zaměřuje na všechny lesy ležící na území vojenských újezdů, ve vojenských objektech a v jejich ochranných pásmech a v dalších oblastech.

Úřad státního odborného dozoru

Úřad zabezpečuje státní odborný dozor ve všech oblastech působnosti Ministerstva obrany. Zajišťuje výkon státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné služby. Prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Úřad organizuje a vypořádává veřejné zakázky v oblasti provádění staveb a rekonstrukcí. Žádosti musí obsahovat zastavovací situaci se zákresem všech objektů a vyznačením zájmového území, situaci širších vztahů, řez nebo pohled nejvyšším umísťovaným objektem, …

Hlavní velitelství Vojenské policie

Orgán zajišťuje policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů a materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

24. základna dopravního letectva Praha - Kbely

Jednotka zabezpečuje ochranu vzdušného prostoru ČR. Dále zabezpečuje leteckou přepravu příslušníků Armády ČR, ústavních činitelů, zahraničních státních delegací. Zajišťuje speciální lety v rámi NATO, fotografické snímkování, laserové skenování a další.

Velitelství vzdušných sil Armády ČR

Vzdušné síly zabezpečují suverenitu, obranyschopnost a územní celistvost České republiky a jejího vzdušného prostoru. Hlavním úkolem je obrana vzdušného prostoru státu. Jednotky a útvary vzdušných sil tento úkol plní v rámci integrovaného systému protivzdušné …

Velitelství pro operace

Velitelství se zabývá plánováním, nasazením, řízením a zabezpečením sil a prostředků v operacích.