Obchodní a hospodářské komory

Česká asociace manažerů nákupu a logistiky

Snažíme se o zlepšování profesních podmínek pro vykonávání funkce manažera nákupu a logistiky.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Vyhledávání obchodních partnerů a prosazování výrobků a služeb na izraelském trhu. Organizování obchodních cest do Izraele.

Severská obchodní komora v České republice

Severská obchodní komora v České republice

Poskytuje podporu severským firmám podnikajících na českém trhu. Navazuje obchodní kontakty na území ČR. Informuje o obchodních příležitostech.

Asociace pro elektronickou komerci

Asociace pro elektronickou komerci

APEK - je sdružením firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Jako autorita v oblasti e-komerce dohlíží APEK nad rozvojem a kvalitou internetového nakupování v České Republice.

Česká asociace Wellness o.s.

Česká asociace Wellness o.s.

Sdružujeme fyzické a právnické osoby za účelem podpory a rozvoje oboru wellness.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Zabýváme se podporou česko-německé kooperace v obchodní sféře, právním a celním poradenstvím, odborným vzděláváním a pořádáním seminářů.

Korektní podnikání

Sdružení má za cíl zlepšit obraz podnikání a podnikatelů u veřejnosti a kultivovat podnikatelské prostředí. Zvyšujeme ochranu zákazníků a jejich práv a chráníme zájmy zákazníků v rámci platné legislativy. Specializujeme se na zvýšení důvěry spotřebitelů ve ...

ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s.

ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s.

Naším posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky - KZPS

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky - KZPS

Konfederace sdružuje právnické osoby za účelem koordinace a prosazování podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních zájmů svých členů.

Česká bankovní asociace

Česká bankovní asociace

Dobrovolné sdružení právnických osob podnikajících v peněžnictví a v oblastech úzce navazujících.

Asociace českých stavebních spořitelen

Asociace českých stavebních spořitelen

Poskytování informací o stavebním spoření. Spolupráce s orgány státní správy. Vytváření příznivých podmínek pro řešení bytových potřeb občanů.

Česko-albánská smíšená obchodní komora

Sdružování českých a albánských subjektů, které podnikají nebo hodlají podnikat na trhu partnerské země.

Sdružení pro bankovní karty ČR

Sdružení pro bankovní karty ČR

Sdružení pro bankovní karty je zájmovým sdružením právnických osob - bank případně i jiných organizací, jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto rozvojem.

Česká asociace pro podnikatelskou úspešnost o.s.

Zajišťování podpory v podnikání, prosazování zájmů místních firem, jejich reprezentace a využívání podpor.

České fórum pro rozvojovou spolupráci

Podpora zahraniční rozvojové spolupráce zejména prostřednictvím výměny zkušeností a informací a spolupráce při tvorbě rozvojových strategií.

The Financial Markets Association of the Czech Republic

Nabídka zkoušky a certifikátu určený všem dealerům. Pořádáme kongresy, semináře a setkání. Poskytujeme odborné poradenství.

Česko-rumunská smíšená obchodní a průmyslová komora

Posláním komory je napomáhat svou činností k rozvoji vzájemných vztahů mezi českými i rumunskými podnikatelskými subjekty a veřejnými institucemi.

ČESKO-AFGHÁNSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČESKÉ REPUBLICE

ČESKO-AFGHÁNSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČESKÉ REPUBLICE

Posláním komory je podpora rozvoje obchodních vztahů mezi Českou republikou a Afghánistánem.

Smíšená obchodní komora Česká republika - Subsaharská Afrika

Organizování obchodních a podnikatelských misí do zemí zájmu. Pořádání seminářů, školení a konferencí. Poskytování odborných konzultací.

Asociace pro rozvoj infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury

Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Hospodářská komora hlavního města Prahy

Hlavním cílem je podpora podnikání a podnikatelů, a to nejenom na území metropole, ale i v celé České republice.

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Nezávislé profesní sdružení právnických a fyzických osob v obchodě a v cestovním ruchu pro ochranu a prosazování svých hospodářských a sociálních zájmů.

Česká leasingová a finanční asociace

Česká leasingová a finanční asociace

Asociace sdružuje nebankovní společnosti, které nabízejí leasing, úvěry pro spotřebitele i podnikatele a factoring a také subjekty, které se zabývají těmito finančními produkty.

Česká asociace franchisingu

Česká asociace franchisingu

Nezisková profesní organizace založená za účelem podpory rozvoje franchisingu, franchisorů a franchisantů. Sdružuje podnikatelské subjekty v oblasti franchisingu a malého a středního podnikání.

Družstevní asociace České republiky

Sdružení slouží k projednávání a řešení společných družstevních záležitostí a k ochraně, podpoře a uplatňování zájmů družstev a jejich členů.

Česko - Brazilská smíšená obchodní komora

Vyhledávání podnikatelských kontaktů českých a brazilských firem pro členy komory.

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora

Poskytujeme asistenci italským a českým společnostem v oblasti propagačních aktivit. Nabízíme konzultační služby i podnikatelské a obchodní mise.

Asociace krajů České republiky

Provoz sdružení s cílem hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů.

Česká asociace obchodníků s cennými papíry

Česká asociace obchodníků s cennými papíry

Cílem Asociace je efektivně napomáhat rozvoji a růstu českého kapitálového trhu.

Česko-beninská smíšená obchodní komora

Obchodní komora zprostředkovává obchodní kontakty, pořádá semináře, konference a poskytuje odborné konzultace v obchodní oblasti.

Česko-filipínská obchodní komora, z.s.

Česko-filipínská obchodní komora, z.s.

Navazování obchodních a společenských kontaktů s širokými možnostmi uplatnění českých a filipínských firem a institucí v obou našich zemích. Propagace a vzájemné kulturní poznávání.

Česká-Středoasijská smíšená obchodní komora

Obchodní komora zajišťuje podporu obchodních a hospodářských styků, vyhledávání vhodných obchodních partnerů.

Česko-jihoafrická obchodní komora

Poskytování informací o možných obchodních partnerech v obou zemích a o základních podmínkách vzájemných obchodních styků.

Silikátová společnost ČR

Silikátová společnost ČR

Pořádání konferencí a seminářů. Vydávání publikací a spolupráce s firmami ze silikátového oboru. Vydávání časopisu Silikátový zpravodaj.

Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků

Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků

Vytváření podmínek pro dynamický rozvoj malého a středního podnikatelského stavu.

Francouzsko-česká obchodní komora v České republice

Francouzsko-česká obchodní komora v České republice

Navazování nových obchodních kontaktů, podpora a rozvoj hospodářských česko-francouzských vztahů, převážně pro MSP; studie a prospekce trhu, obchodní zastoupení, vzdělávání, akce pro členy, pronájem kancelářských prostor, virtuální kanceláře.

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Občanské sdružení obhajuje oprávněné zájmy podnikatelů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

Hospodáři Česká republika, o.s.

Podpora podnikatelské činnosti, zprostředkování komunikace mezi státní správou a podnikateli, pořádání akcí pro podnikatele.

Česká asociace manažerů úseků informačních technologií

Sdružujeme vrcholové vedoucí oblasti informačních technologií. Snažíme se vytvořit profesní platformu manažerů a zvyšovat přínosy informačních technologií.

Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Poskytování poradenství pro podnikání. Zajištění formulářů a tiskopisů. Nabídka odborných přednášek a seminářů. Prodej odborné literatury.

Petalon Group

Naším cílem je podpora, rozvoj a profesionalizace podnikatelského prostředí. Nabízíme poradenství a kompletní servis v oblasti daní, financí.

WELLNESS CLUB, s.r.o.

WELLNESS CLUB, s.r.o.

Provozujeme sdružení provozovatelů sportovních a relaxačních center, hotelů a lázní. Zaměřujeme se na zdravý a aktivní životní styl wellness.

Česká asociace držitelů domén

Podpora zájmů veřejnosti o doménová jména, jejich nákup a prodej a využití při podnikání.

Sdružení dodavatelů investičních celků, SDIC

Naším posláním je identifikace a analýza problémů členských podniků.

Czech Irish Business and Cultural Association

Snaha o rozšiřování a posilování obchodních i kulturních vztahů mezi Českou republikou a Irskem.