Obchodní a hospodářské komory

Prokos

Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu.

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Nezávislé profesní sdružení právnických a fyzických osob v obchodě a v cestovním ruchu pro ochranu a prosazování svých hospodářských a sociálních zájmů.

Nizozemsko-česká obchodní komora

Nizozemsko-česká obchodní komora

Sdružujeme české, nizozemské a jiné mezinárodně působící firmy. Účelem je podpora česko-nizozemských obchodních vztahů. Komora pořádá networkingové akce a obchodní obědy a několikrát do roka vydává Newsletter.

Česká komora lehkých obvodových plášťů

Česká komora lehkých obvodových plášťů

Pro spokojenost zákazníků i dodavatelů spolupracujeme s nejlepšími českými a významnými zahraničními odborníky a dbáme na informovanost svých členů v oblasti předpisů, nařízení, norem a novinek v oboru. Řešíme konkrétní úkoly požadované našimi členy, které ...

Česko-filipínská obchodní komora, z.s.

Česko-filipínská obchodní komora, z.s.

Navazování obchodních a společenských kontaktů s širokými možnostmi uplatnění českých a filipínských firem a institucí v obou našich zemích. Propagace a vzájemné kulturní poznávání.

HST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika

HST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika

Obchodní komora usilující o podporu hospodářských a obchodních styků mezi ČR a Švýcarskem, zajištění informací, kontaktů, právní pomoci a exportu.

Hospodářská komora hlavního města Prahy

Hlavním cílem je podpora podnikání a podnikatelů, a to nejenom na území metropole, ale i v celé České republice.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Zabýváme se podporou česko-německé kooperace v obchodní sféře, právním a celním poradenstvím, odborným vzděláváním a pořádáním seminářů.

Česká bankovní asociace

Česká bankovní asociace

Dobrovolné sdružení právnických osob podnikajících v peněžnictví a v oblastech úzce navazujících.

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Občanské sdružení obhajuje oprávněné zájmy podnikatelů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s.

ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s.

Naším posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli.

Asociace pro elektronickou komerci

Asociace pro elektronickou komerci

APEK - je sdružením firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Jako autorita v oblasti e-komerce dohlíží APEK nad rozvojem a kvalitou internetového nakupování v České Republice.

Česká asociace manažerů nákupu a logistiky

Snažíme se o zlepšování profesních podmínek pro vykonávání funkce manažera nákupu a logistiky.

Sdružení dodavatelů investičních celků, SDIC

Naším posláním je identifikace a analýza problémů členských podniků.

Česká asociace pro podnikatelskou úspešnost o.s.

Zajišťování podpory v podnikání, prosazování zájmů místních firem, jejich reprezentace a využívání podpor.

Francouzsko-česká obchodní komora v České republice

Francouzsko-česká obchodní komora v České republice

Navazování nových obchodních kontaktů, podpora a rozvoj hospodářských česko-francouzských vztahů, převážně pro MSP; studie a prospekce trhu, obchodní zastoupení, vzdělávání, akce pro členy, pronájem kancelářských prostor, virtuální kanceláře.

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora

Poskytujeme asistenci italským a českým společnostem v oblasti propagačních aktivit. Nabízíme konzultační služby i podnikatelské a obchodní mise.

Educon

Šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství České republiky, včetně zajišťování technické pomoci.

Česká asociace manažerů úseků informačních technologií

Sdružujeme vrcholové vedoucí oblasti informačních technologií. Snažíme se vytvořit profesní platformu manažerů a zvyšovat přínosy informačních technologií.

Marketingový klub ČR o.s.

Cílem sdružení je zajistit vzdělávání, setkávání a výměnu názorů této profesní skupiny.

Solus

Zájmové sdružení právnických osob na ochranu leasingu a jiných finančních služeb poskytovaných spotřebitelům.

Středočeská asociace manažerek a podnikatelek

Podporujeme činnost profesionálních žen na vysokých řídicích pozicích, ale i drobných podnikatelek.

Česká leasingová a finanční asociace

Česká leasingová a finanční asociace

Asociace sdružuje nebankovní společnosti, které nabízejí leasing, úvěry pro spotřebitele i podnikatele a factoring a také subjekty, které se zabývají těmito finančními produkty.

The Financial Markets Association of the Czech Republic

Nabídka zkoušky a certifikátu určený všem dealerům. Pořádáme kongresy, semináře a setkání. Poskytujeme odborné poradenství.

Asociace krajů České republiky

Provoz sdružení s cílem hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Vyhledávání obchodních partnerů a prosazování výrobků a služeb na izraelském trhu. Organizování obchodních cest do Izraele.

České fórum pro rozvojovou spolupráci

Podpora zahraniční rozvojové spolupráce zejména prostřednictvím výměny zkušeností a informací a spolupráce při tvorbě rozvojových strategií.

Sdružení pro bankovní karty ČR

Sdružení pro bankovní karty ČR

Sdružení pro bankovní karty je zájmovým sdružením právnických osob - bank případně i jiných organizací, jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto rozvojem.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky - KZPS

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky - KZPS

Konfederace sdružuje právnické osoby za účelem koordinace a prosazování podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních zájmů svých členů.

Komora pro hospodářské styky se SNS

Komora pro hospodářské styky se SNS

Poskytujeme na teritoriu zemí SNS informační podporu ekonomické spolupráce, poradenské služby včetně podpory obchodní činnosti do zemí SNS.

Asociace pro rozvoj infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury

Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Česká asociace franchisingu

Česká asociace franchisingu

Nezisková profesní organizace založená za účelem podpory rozvoje franchisingu, franchisorů a franchisantů. Sdružuje podnikatelské subjekty v oblasti franchisingu a malého a středního podnikání.

ČESKO-AFGHÁNSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČESKÉ REPUBLICE

ČESKO-AFGHÁNSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČESKÉ REPUBLICE

Posláním komory je podpora rozvoje obchodních vztahů mezi Českou republikou a Afghánistánem.

Czech Irish Business and Cultural Association

Snaha o rozšiřování a posilování obchodních i kulturních vztahů mezi Českou republikou a Irskem.

Asociace podnikatelek a manažerek ČR

Podpora rozvoje malého a středního podnikání žen a jejich profesionálního rozvoje v manažerských funkcích.

Hospodáři Česká republika, o.s.

Podpora podnikatelské činnosti, zprostředkování komunikace mezi státní správou a podnikateli, pořádání akcí pro podnikatele.

Česko - kubánská obchodní smíšená komora

Práce na rozvoji vzájemné obchodní spolupráce mezi ČR a Kubou, navazování kontaktů mezi podniky a poskytování informací o obchodních příležitostech.

Obvodní hospodářská komora v Praze 5

Poskytování poradenství pro podnikání. Zajištění formulářů a tiskopisů. Nabídka odborných přednášek a seminářů. Prodej odborné literatury.

Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků

Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků

Vytváření podmínek pro dynamický rozvoj malého a středního podnikatelského stavu.

Severská obchodní komora v České republice

Severská obchodní komora v České republice

Poskytuje podporu severským firmám podnikajících na českém trhu. Navazuje obchodní kontakty na území ČR. Informuje o obchodních příležitostech.

APL - Asociace lodního průmyslu

APL - Asociace lodního průmyslu

Neziskové, otevřené sdružení zástupců firem zabývajících se výrobou a prodejem lodí a lodního příslušenství.

Česká-Středoasijská smíšená obchodní komora

Obchodní komora zajišťuje podporu obchodních a hospodářských styků, vyhledávání vhodných obchodních partnerů.

Česko-bulharská obchodní komora

Česko-bulharská obchodní komora

Zajišťování rozvoje obchodu mezi českými a bulharskými podnikatelskými subjekty, navazování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí.