Humanitární organizace

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Všechny naše služby jsou zdarma, nenabízíme žádné služby za úplatu. Poskytujeme bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně …

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Children Of Europe, o.p.s.

Children Of Europe, o.p.s.

Provoz neziskové organizace s cílem napomoci dosažení rovnosti mezi rodiči v péči o dítě, s hlavním důrazem na střídavou péči.

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 charit, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve, ve své práci vychází z křesťanských …

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

United Hearts for Help, o.s.

Podpora mladých začínajících umělců a za jejich přispění pomoc v oblastech postižených katastrofou či jiných potřebných místech.

Azylový dům sv. Terezie

Nabídka azylového ubytování a odborného poradenství lidem bez přístřeší. Pomoc propuštěným vězňům s opětovným začleněním do společnosti.

Člověk v tísni, o.p.s.

Realizace humanitárních a rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podpora snah o demokratizaci a dodržování lidských práv.

Farní charita Stodůlky

Příjem čistého oblečení či obuvi a jeho distribuce sociálně slabším spoluobčanům.

ZAVŘENO (Otevírá v 17:00)

Pečovatelská služba Prahy 6

Poskytování ubytování pro rodiče a děti v nouzi.

Maltézská pomoc, o.p.s.

Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

ADRA, o.p.s.

Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Realizujeme dlouhodobé rozvojové projekty.

Bodaj, o.s.

Sdružení usiluje o všestrannou podporu ústavů sociální péče na Ukrajině, především o prosazení práva dětí a dospívajících na důstojný život.

Misijní banka ubožáků

Provozujeme sdružení zabýbající se rozvojovou pomocí africkým rodinám v Tanzánii prostřednictvím podpůrných mikroprojektů.

InBáze Berkat, o.s.

Poskytujeme humanitární pomoc se zaměřením na strádající civilní obyvatelstvo v Čečensku.

Prám

Nabídka pomoci sociálně slabé mládeži.

Sdružení S, o.s.

Poskytování pomoci krajanům v zahraničí se specializací na Rumunsko.

pro-Contact, o.s.

Zakládání humanitárních a rozvojových projektů, podpora školství v rozvojových zemích. Umožnění adopce afrických dětí na dálku.

Diakonie Broumov

Organizování pomoci sociálně potřebným občanům a lidem v krizové životní situaci. Provoz celorepublikové banky šatstva.

Nadační fond J&T

Nadační fond J&T

Poskytujeme pomoc dětem v náhradní rodinné péči, nemocným lidem, lidem s handicapem a sociálně slabým rodinám s dětmi.

Občanská poradna Praha

Poskytujeme odborné sociální a základní právní poradenství.

Pomoc bez hranic

Poskytujeme humanitární i sociální pomoc v zahraničí a humanitární projekty. Pomáháme obětem přírodních katastrof, občanských válek či terorismu.

Namasté Nepál

Zajišťování humanitární, sociální, vzdělávací a kulturní pomoci Nepálu.

Otevřené srdce

Azylový dům pro matky s dětmi v krizové sociální situaci.

Kolpingova rodina Praha 8

Poskytujeme ubytování a podporu matkám s dětmi v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Rada seniorů České republiky o.s.

Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro seniory.

Peppermint o.s.

Snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění dětí z dětských domovů a zvýšení kvality jejich života.

Česká asociace streetwork, o.s.

Česká asociace streetwork, o.s.

Zaměřujeme se na vzdělávání pracovníků, zavádění supervize a zvyšování kvality poskytování sociálních služeb.

Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.

Společnost pořádá nábor a školení dobrovolníků z ČR. Poskytování zdravotnické pomoci lidem v ohrožení a v případě krizí ve více než 60 zemích světa.

Amelie, o.s.

Nabídka psychosociální pomoci onkologicky a jinak dlouhodobě nemocným a jejich blízkým.

Občanské sdružení Development Worldwide

Cílem sdružení je podílet se na pomoci pro rozvojové země formou školení, propagace, konzultací a poradenských služeb.

Microfinance, a.s.

Poskytování finanční pomoci malým živnostníkům v rozvojových zemích.

Nadace České spořitelny

Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí.

Rotary klub Praga Ekumena

Poskytování humanitárních služeb a pomoci spoluobčanům.

Nadační fond Bohemia

Nabídka hmotné i nehmotné pomoci osobám ze slabších sociálních skupin, handicapovaným lidem, zdravotnickým zařízením a ústavům sociální pomoci.

Občanské sdružení BlueLand

Provoz sdružení s cílem rozvoje spolupráce a pomoci v opomíjených a těžko dostupných oblastech.

HOPE and HELP, o.p.s.

Zabýváme se humanitární pomocí v České republice a zahraničí.

Water and Energy for Life, o.p.s.

Koordinace a následná distribuce humanitární pomoci do oblastí s nedostatkem pitné vody či energií.

Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s.

Organizace podporuje vzájemnou adaptaci a komunikaci občanů v multikulturní společnosti a věnuje se problémům zdravotní peče o cizince.

Mgr. Hana Řepová

Nabízím pomoc při rozvoji osobnosti, zvládání životní krize a jiných psychických problémech. Poskytuji odbornou péči při léčbě závislostí.

Compitum, s.r.o.

Poskytujeme soukromé terapeutické pobyty pro překonání závislosti a návykového chování (alkohol, drogy, vztahy, PPP, hráčství).

United Vision

Sdružení primárně vysílá vyškolené dobrovolníky do rozvojových zemí (Mexika) za účelem výuky angličtiny vysoce efektivním způsobem.