Pomoc dětem

PhDr. Mgr. Věra Scherer MBA

PhDr. Mgr. Věra Scherer MBA

Rodinné poradenství. Terapeutické karty Cesta do mého nitra. Příliš času na na telefonu nebo PC, na internetu a sociálních sítích. Předmanželská příprava. Specializace na rodinnou problematiku a dysfunkční rodiny. Vztahy s dětmi. Manželství s ...

Mgr. Olga Bufková – Poradna osobního rozvoje

Mgr. Olga Bufková – Poradna osobního rozvoje

Poskytuji poradenskou a terapeutickou pomoc při zdravotních a psychických potížích, vztahových a pracovních problémech, stresu, poruchách učení a chování, alergiích. Jsem terapeutka, lektorka, poradce v oblasti osobnostního a duchovního rozvoje, mistr učitel …

NEO Centrum

NEO Centrum

Ambulance a privátní pobytové kliniky specializované na anonymní léčbu závislostí na alkoholu, drogách a lécích, gamblerství, sexuálního chování, zbavení se úzkostí, depresí, fobií a řešení životních krizí a vztahů. Naše ambulantní klinika poskytuje své ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Institut Origanum

Institut Origanum

Institut Origanum je projektem Axis Medical, zdravotnické divize investiční skupiny IPC. Má za cíl komplexně zaštítit péči o duši moderního člověka a jeho well-being. Primárně jsou naše služby určeny dospělým, ale jejich část je zaměřena také na děti a ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Psychoterapie a poradenství Eva Havrdová

Zabývám se Rogersovskou psychoterapií (přístup zaměřený na člověka, nedirektivní přístup). Smyslem Rogersovské psychoterapie je přijímat klienta takového, jaký je. Porozumět jeho vnitřnímu prožívání, pomoci mu poznat své možnosti a opravdové pocity. ...

Speciálně pedagogické centrum Klíč

Speciálně pedagogické centrum Klíč

Centrum poskytuje služby zejména dětem s vadami zraku, vadami řeči, poruchami autistického spektra a hyperaktivitou od 2 do 26 let. Příprava dětí na vzdělávání a pomoc při kompenzaci jejich handicapu. Rodinné poradenské a integrační centrum. Děti a ...

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Hyperka

Poskytování diagnostiky, terapie a poradenství pro děti a dospívající s ADHD. Provoz zařízení péče o předškolní děti s ADHD (dětská skupina - školička), letní a příměstské tábory. Vzdělávání odborníků i rodičů.

Praha
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita je střediskem volného času, příspěvkovou organizací hl. m. Prahy a současně školským zařízením vedeným v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Ulita nabízí služby v oblasti vzdělávání, volného času, ale i práce s ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Občanské sdružení Leonardo

Organizování volného času pro děti a mládež. Nabízíme jazykové, keramické, výtvarné, taneční, divadelní, sportovní a hudební kurzy včetně vaření. Pořádáme programy pro rodiče s dětmi i dospělé.

Občanské sdružení Letní dům

Občanské sdružení Letní dům pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů. Více na www stránkách.

Městská část Praha 16

Výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí, výplaty dávek sociální péče, státní sociální podpory a zvláštních sociálních dávek.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Agentura domácí péče LUSI s.r.o.

Agentura nabízí zdravotní služby pacientům v domácím prostředí: péče o seniory, péče o dlouhodobě nemocné děti i dospělé, péče o zdravotně postižené, péče po hospitalizaci, péče o umírající, péče o postižené demencí.

Iniciativa Občanského Bezpečí Domova, z.s.

Podpora a propagace prevence kriminality. Pomoc obětem trestné činnosti, poskytování krizové intervence a pomoc rodinám s dětmi, mládeži a lidem, kteří se dostanou do obtížné životní situace.

Nadační fond Ztracené děti

Nadační fond Ztracené děti

Pořádáme přednášky pro děti se zaměřením na osvětu a prevenci kriminality. Pomáháme rodinám pohřešovaných dětí, dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným.

Nadání a dovednosti o.p.s.

Naše poslání je pomáhat mladým lidem z dětských domovů, pěstounské péče i z jinak sociálně znevýhodněného prostředí a pomoci jim uspět v osobním i profesním životě. Připravujeme řadu zajímavých projektů, do kterých se mohou zapojit. V rámci projektů jim ...

Alfa Human Service, z.s.

Alfa Human Service se věnuje pomoci dlouhodobě pečujícím o své blízké doma: o seniory, chronicky nemocné či děti s handicapem.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Cestou necestou, z.ú.

Pomáháme ohroženým dětem, aby mohly vyrůstat ve stabilním a citově vřelém prostředí své vlastní či náhradní rodiny. Pracujeme s dítětem a jeho rodinou, poskytujeme komplexní psychosociální podporu, a to ambulantní a terénní formou.

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 charit, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve, ve své práci vychází z křesťanských …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 10:00)

Spolek zastánců dětských práv - česká sekce DCI

Hlídáme naplňování a dodržování Úmluvy o právech dítěte v celé republice. Pořádáme semináře a publikujeme v médiích.

United Hearts for Help, o.s.

Podpora mladých začínajících umělců a za jejich přispění pomoc v oblastech postižených katastrofou či jiných potřebných místech.

Šolmes dětem

Nabízíme autorská čtení a výchovné koncerty pro děti, koncerty pro děti i dospělé, divadlo pro děti. Provozujeme dětský klub. Pořádáme různé akce jako jsou mikulášské či sportovní i víkendové pobyty. Vyučujeme hru na kytaru a zpěv. Dále poskytujeme výtvarnou, …

Skautská nadace Jaroslava Foglara

Skautská nadace Jaroslava Foglara

Zaměřujeme se na podporu výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v duchu skautských ideálů, včetně činnosti dětských oddílů a skupin.

ADRA, o.p.s.

ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. Poskytuje okamžitou humanitární pomoc v zahraničí i České republice při mimořádných událostech (povodně apod.). Zároveň realizuje dlouhodobé ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

AKADEMOS, a.s.

Zabýváme se problematikou úrazů, týrání, zanedbávání dětí a jejich ochrannou.

Fond ohrožených dětí

Občanské sdružení pomáhající týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem, působící na celém území České republiky.

Klub Domino, Dětská tisková agentura

Mediální agentura zajišťuje akce pro děti, propagace, tiskové zprávy, prezentace, mediální kampaně rohlasové studio a audiovýrobu.

Občanské sdružení PREPO - sdružení pro prevenci a poradenství

Společenské a sportovní aktivity, výlety, protidrogová a protikriminální prevence a pomoc pro sociálně slabé občany.

Užitečný život

Naše občanské sdružení podporuje rozvoj mladých lidí bez ohledu na zdravotní postižení.

YMCA Braník, Křesťanské sdružení mladých lidí

Naše společnost se zabývá organizováním společenských aktivit pro děti a mládež. Organizujeme také humanitární akce na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí.

109. pionýrská skupina Vyšehrad

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

2. pionýrská skupina Klíč

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

96. pionýrská skupina Veselí medvědi

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Nadace Naše dítě

Nabídka pomoci týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem.

Sdružení Linka bezpečí

Poskytování pomoci všem dětem z celé České republiky, které se ocitnou v obtížných životních situacích.

Dětské krizové centrum, o.s.

Nabídka odborné pomocí týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem v ČR. Provoz linky důvěry a internetové poradny.

Nadace táta a máma

Všestranná podpora a pomoc dětem umístěným v kojeneckých ústavech, dětských domovech, centrech a náhradních rodinách.

Nadační fond Kapka naděje

Nabídka pomoci nemocným dětem zejména s poruchou krvetvorby a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.

Nadace Dětem 3. tisíciletí

Zajišťování pomoci při aktivním využívání volného času dětí a mládeže, pořádání benefičních koncertů a folklorních festivalů dětských souborů.

Nadace Národ dětem

Poskytování humanitní pomoci nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole.

Česká asociace pracovníků linek důvěry

Sdružování a podpora linek důvěry pro lidi v krizových a nouzových stavech. Nabízíme psychosociální anonymní pomoc po telefonu a nebo po internetu.

Centrum Narovinu

Zabýváme se adopcí dětí na dálku a charitativními projekty pomoci Africe. Zaměřujeme se na zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a životní úrovně v Africe.

Nadační fond Diamant dětem

Zajišťování hmotné i nehmotné pomoci matkám s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci.

HoSt - Home-Start Česká republika

Zajištění aktivizačních služeb rodinám s dětmi do 6 let.

Peppermint o.s.

Snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění dětí z dětských domovů a zvýšení kvality jejich života.

Švejcarův nadační fond dětem - Karlov

Podpora činnosti Kliniky dětského a dorostového lékařství, zvyšování odborné i lidské úrovně péče o děti i mimo toto pracoviště.