Neziskové organizace

Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Pomoc lidem v obtížných životních situacích. Organizování společenských a kulturních akcí. Zaměření na římskokatolickou církev.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

Mezinárodní helsinská federace - Český helsinský výbor

Organizace zabývající se sledováním zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv. Nabídka poradenství a poskytování mediace.

Český svaz žen o.s.

Provoz nevládní ženské organizace působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv.

Oblastní spolek ČČK Praha 10 + Benešov

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Podpora nestátních neziskových organizací ve zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací oblasti.

Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci

Provoz vzdělávací a kulturní nadace zaměřené na mezinárodní spolupráci v rámci Evropské unie.

Domov svaté rodiny

Provoz domova pro osoby s mentálním postižením. Zajištění zdravotní tělesné výchovy a rehabilitace podle potřeb, hydromasáží a rozvoje motoriky.

Poradna pro integraci, občanské sdružení

Poskytujeme sociální a právní poradenství při adaptaci a integraci uprchlíků a ostatních cizinců do nového prostředí.

První společnost za práva koček

Sdružování členské základny a provoz depozit pro péči o opuštěné kočky.

Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze

Nadace podporuje činnost související se zvyšováním úrovně ve všech oborech studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

mamapapa, o.p.s.

Podpora mladých profesionálních umělců.

Česká asociace pro psychické zdraví

Vytváření prostředí příznivého pro ochranu duševního zdraví občanů a podpora rozvoje přístupů k lidem s duševní nemocí.

Nadace Janua

Podporujeme kulturně etický přístup k životu.

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Podporujeme vynikající studenty pražských vysokých škol, talentované mladé vědecké pracovníky a umělce.

Nadační fond Kapka naděje

Nabídka pomoci nemocným dětem zejména s poruchou krvetvorby a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Vyhledávání a podpora nadaných středoškolských studentů.

Nadační fond Růže

Podpora působení žen a mládeže ve veřejném a politickém životě.

Nadace Mateřská naděje

Organizovaní a koordinace pomoci a podpory neplodným manželským párům a ženám postiženým opakovaným potracením. Pořádáme pravidelná setkání.

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Provozujeme národní vzdělávací fond zabývající se koncepčním, analytickým, metodickým, vzdělávacím a poradenským činnostem.

Nadace Dětem 3. tisíciletí

Zajišťování pomoci při aktivním využívání volného času dětí a mládeže, pořádání benefičních koncertů a folklorních festivalů dětských souborů.

Nadace Národ dětem

Poskytování humanitní pomoci nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole.

Nadace Občanského fóra

Podpora obnovy a ochrany kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky.

Nový Prostor, o.s.

Podpora a rozvoj sociálního podnikání, prosazování práv a zájmů sociálně handicapovaných osob.

Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

Poskytování bezprostřední pomoci při mimořádných událostech, realizace dlouhodobých rozvojových projektů v chudých zemích.

Humanitas Afrika o.s.

Podporování projektů a programů ke vzniku pracovních příležitostí v Africe.

Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením

Poskytování sociálních služeb dospělým lidem s mentálním znevýhodněním ve službách chráněné bydlení, centrum denních služeb a podpora bydlení.

Česká asociace hydrogeologů

Nezávislá organizace zastupující zájmy hydrogeologů. Pomoc při efektivním využívání a ochraně podzemních vod. Podíl na přípravě nových předpisů.

Česká asociace pracovníků linek důvěry

Sdružování a podpora linek důvěry pro lidi v krizových a nouzových stavech. Nabízíme psychosociální anonymní pomoc po telefonu a nebo po internetu.

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

Organizace se zabývá sociálními aspekty rodičovství se zvláštním důrazem na porodnictví a zodpovědnost za vlastní zdraví.

Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům

Šíření a prohlubování myšlenek pozitivních vlivů soužití lidí se zvířaty.

Remedium Praha občanské sdružení

Realizování vzdělávacích a výcvikových programů v oblasti krizové intervence. Provoz občanské poradny a centra pro spolupráci neziskových organizací.

Oblastní spolek ČČK Praha 7

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Arnika

Provoz ekologického sdružení zabývajícího se ochranou přírody, omezováním toxických látek a podporou veřejnosti při rozhodování o životním prostředí.

Dokumentační středisko pro lidská práva

Shromažďování a poskytování informací vztahujících se k lidským a občanským právům především v České republice.

Zonta - Klub Praha Bohemia

Provoz neziskové organizace sdružující ženy činné ve výkonných funkcích, které si předsevzaly zlepšit úděl žen i dětí.

Multikulturní centrum Praha

Vytváření prostoru pro komunikaci, poznání a výzkum evropských i neevropských kultur a identit.

Asistence o.s.

Zajištění osobní a pracovní asistence studentům a absolventům Jedličkova ústavu v Praze, pracovních konzultací a bezbariérové dopravy.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

Sdružení s celostátní působností, které hájí potřeby a zájmy osob se zdravotním postižením a seniorů. Poskytuje sociální, zdravotní služby, poradenství, půjčovnu pomůcek, kurzy, hledání zaměstnání, zájmové aktivity, rekondiční pobyty aj.

Fórum žen

Sdružení poskytující společnou platformu ženám v různých profesích z České republiky i ze zahraničí. Pořádáme odborné přednášky, konference a semináře.

Asociace pro vzdělávací iniciativy a sociální pomoc

Pořádání kurzů a seminářů se zaměřením na vzdělávací aktivity pro ženy.

Občanské sdružení proti šikaně

Podpora vytvoření systému prevence šikany. Poskytování právní pomoci obětem.