Neziskové organizace

Nadace Open Society Fund Praha

Podpora budování právního státu, lidských práv a antidiskriminace, rozvoje občanského sektoru a posilování občanské společnosti.

Maltézská pomoc, o.p.s.

Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů.

Spolek Potala

Podpora rozvoje duchovních hodnot a ochrany lidských práv tibetského etnika. Nabídka kurzů tibetštiny, japonštiny a španělštiny a přednášek o Tibetu.

Nadace Jedličkova ústavu

Zajišťujeme podporu dětí a mladých lidí s tělesným nebo kombinovaným postižením.

Nadační fond Dětská resuscitace Motol, nadační fond

Informace o nadačním fondu Motol pro zdravotnickou techniku v péči o kriticky nemocné děti.

Nadační fond Zlatá Praha

Provozujeme organizaci pro rozvoj a podporu zdravotnictví a zdraví obyvatelstva, tělovýchovy i sportu či kultury, vzdělávání a sociální péče.

Nadační fond KMS

Podpora křesťanských misií, dlouhodobých i krátkodobých po celém světě.

Nadace BONA

Podpora terapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci duševně handicapovaných osob.

Nadace Bohuslava Martinů

Provozujeme nadaci propagující díla skladatele Bohuslava Martinů. Pořádáme kulturní a společenské akce jako Dny Bohuslava Martinů.

Nadace CERGE - EI

Poskytování pomoci při vzdělávání v bývalých komunistických státech.

Regula Pragensis

Pořádáme společenské setkání a čajové školy. Nabízíme knihovnické služby.

F-nadace

Podpora neziskových projektů v oblastech kultury, umění, vzdělání, výchovy a sociální péče za účelem poznání a rozvoje křesťanských duchovních hodnot.

Nadace Naše dítě

Nabídka pomoci týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem.

Linhartova nadace

Prezentace českého i mezinárodního alternativního umění. Propagace uměleckých a kulturních aktivit, které napomáhají komunikaci mezi umělci a veřejností.

Nadace rozvoje občanské společnosti

Poskytování osvětových a informačních služeb v oblasti evropské integrace a profesionalizace pracovníků neziskového sektoru.

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Poskytujeme právní, sociální a psychologickou pomoc uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR. Realizujeme vzdělávací programy.

Nadace Pangea

Zaměřujeme se na podporu rozvoje díla Jana Amose Komenského. Snažíme se podporovat rozvoj vzdělanosti a přispět k záchraně či obnově památkových objektů.

Sedmikráska, nadační fond

Nabídka pomoci při zlepšování životního prostředí, podpora ekologicky zaměřených projektů.

Společnost E, Czech Epilepsy Association

Organizace sdružuje spoluobčany postižené epilepsií, jejich rodiny a přátele. Šíří informace o epilepsii a sociálních službách mezi veřejností.

Občanský institut

Podpora, šíření a rozvoj myšlenek a hodnot nezbytných pro fungování svobodné společnosti.

Centrum pro dětský sluch TAMTAM

Organizace sdružuje rodiče a přátele spoluobčanů s postižením sluchu.

Česká marketingová společnost

Česká marketingová společnost

Sdružujeme marketingové odborníky a zájemce o marketing. Zaměřujeme se na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky.

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu - společenstvo těžařů ČR

Sdružuje organizace důlního průmyslu, rudného a nerudného hornictví a naftového průmyslu včetně organizací, které s báňskou činností úzce souvisí.

Econnect

Podpora a posilování činnosti nevládních neziskových organizací prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Liberální institut, o.s.

Provoz nestátní, nezávislé, neziskové organizace, jejímž cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu.

Konto BARIÉRY

Konto BARIÉRY

Cílem nadace je pomoci lidem se zdravotním postižením vrátit se zpátky do života. Přispívá na vozíky, na odstranění architektonických bariér, ale i na počítače a vzdělávání. Provozuje také Burzu práce.

Sdružení Linka bezpečí

Poskytování pomoci všem dětem z celé České republiky, které se ocitnou v obtížných životních situacích.

Dětské krizové centrum, o.s.

Nabídka odborné pomocí týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem v ČR. Provoz linky důvěry a internetové poradny.

Business Leaders Forum

Podpora projektů v oblastech životního prostředí a vzdělávání. Pomoc malému a střednímu podnikání. Pořádáme setkání firemních leaderů.

Rozkoš bez rizika

Nabídka prevence a léčby sexuálně přenosných chorob a HIV/AIDS ženám, které poskytují placené sexuální služby, ale i lidem s rizikovým stylem života.

Institut Filia

Zajišťování prevence a vzdělávání v oblasti drogových závislostí.

Orfeus

Nabídka osobní asistence, dopravy, sociálně právního poradenství a ozdravných pobytů zdravotně postiženým.

Občanská inspirace

Provozování rodinného a komunitního centra inspirace a tvořivosti. Realizace projektů a programů ve prospěch dětí, rodičů i rodin.

Prev-Centrum

Podpora aktivit dětí a mládeže v období dospívání a nabídka pomoci v obtížných životních situacích. Pořádáme stáže, kurzy nebo odborné semináře.

Nadační fond Festival spisovatelů Praha

Festival spisovatelů Praha není jen festivalem v tradičním slova smyslu, ale je institucí nesoucí stejnojmenný název. Od roku 1997 spravuje mezinárodní Festival spisovatelů Praha nadační fond. Dlouholetá existence festivalu (23 let) přispěla k vytvoření …

Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97

Vedeme nadaci zaměřující se na sociální, zdravotnickou, vzdělávací a kulturní oblast. Podporujeme lidská práva a reagujeme na aktuální potřeby společnosti.

Nadace Javorník

Zajišťování a podpora programů výchovy, preventivní a léčebné péče, aktivit směřujících k ochraně a upevnění fyzického i duševního zdraví dětí i dospělých.

Agentura GAIA o.s.

Hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti životního prostředí, rovných příležitostí a vzdělávání.

Nadace táta a máma

Všestranná podpora a pomoc dětem umístěným v kojeneckých ústavech, dětských domovech, centrech a náhradních rodinách.

Nadace na ochranu zvířat

Provoz organizace hájící zájmy a práva zvířat na území České republiky.

PROSAZ společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením

PROSAZ společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením

Poskytování služeb osobní asistence, sociálního poradenství pro zdravotně postižené občany a provoz krizové telefonní intervence. Zajištění rehabilitačních a rekondičních pobytů a kulturních a společenských akcí. Zaměstnávání zdrav. postižených osob.

Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením

Poskytování sociálních služeb zdravotně postiženým lidem. Nabídka chráněného bydlení, osobní asistence, denní stacionář . Mléčný bar Bílá vrána.