Nadace a nadační fondy

Galerie MIRO

Vystavujeme, prodáváme, pronajímáme, dovážíme a vyvážíme obrazy a výtvarné umění. Nadační fond TREBBIA – udělování Evropské ceny Trebbia za podporu umění a tvůrčí činnosti.

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic

Program adopce chrtů na záchranu životů vysloužilých dostihových chrtů z Irska a Velké Británie. Zajištění záchrany a pomoci pro psy v českých útulcích. Záchrana psů galgo a podenco ze Španělska a ostrova Tenerife. Likvidace množíren a pomoc týraným a ...

DRFG a.s.

Cílem investiční skupiny DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím investic do majetkových podílů v perspektivních společnostech a projektech. Preferujeme investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. Majoritním vlastníkem je David Rusňák, …

Občanské sdružení Druhý dech pro Tomáška

Vyhledávání a získávání sponzorů a dárců na zakoupení dýchacích ventilátorů do domácí péče nebo jiných zdravotnických přístrojů pro postižené děti.

Tomáš Pfeiffer - e-shop

Nabídka knih, audio a video nosičů s filozofickou tématikou. Nakladatelství je zaměřeno na dílo Josefa Zezulky, na CD a DVD s hudbou Vodnářského zvonu. Internetová televize Biovid. Pořádáme koncerty Společná věc, duchovní filozofické přednášky. Dále se ...

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla

Podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze.

Nadace Český barok

Záchrana barokních památek, jejich výzkum, rekonstrukce, obnova, zpřístupnění a prezentace nejširší veřejnosti.

Nadace české architektury

Podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury.

Nadační fond Věry Třebické - Řivnáčové

Podpora studijních, badatelských, uměleckých projektů a publikační činnosti.

Nadace pro současné umění Praha

Podpora rozvoje současného výtvarného umění.

RNDr. Ivana Frőhlichová

Pořádání sbírek k poskytování psychologické pomoci.

OTEVŘENO (nonstop)

Nadace Partnerství

Podpora ekologických projektů ve všech regionech České republiky.

Otevřená společnost, o.p.s.

Podporujeme právo na informace, reformy policejních služeb, kulturní politiky, sociálních exkluzí, rovnosti pro ženy a muže.

Nadace českého výtvarného umění

Podporujeme výtvarné umění formou grantů a příspěvků. Žádosti o granty mohou podávat neziskové právnické osoby, veřejnoprávní instituce a další.

Siemens, s.r.o.

Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami.

Český národní fond kultury, a.s.

Provozujeme národní fond pro podporu a propagaci české kultury v zahraničí. Zaměřujeme se na práci s národnostními menšinami žijícími na území ČR.

Česká pojišťovna, a.s.

Provozujeme nadační fond pro tělesně postižené. Zaměřujeme se na programy prevence úrazů dětí a mládeže či bezpečnost na silnici.

Nadace Open Society Fund Praha

Podpora budování právního státu, lidských práv a antidiskriminace, rozvoje občanského sektoru a posilování občanské společnosti.

Spolek Potala

Podpora rozvoje duchovních hodnot a ochrany lidských práv tibetského etnika. Nabídka kurzů tibetštiny, japonštiny a španělštiny a přednášek o Tibetu.

Nadační fond Zlatá Praha

Provozujeme organizaci pro rozvoj a podporu zdravotnictví a zdraví obyvatelstva, tělovýchovy i sportu či kultury, vzdělávání a sociální péče.

Nadační fond KMS

Podpora křesťanských misií, dlouhodobých i krátkodobých po celém světě.

Nadace Bohuslava Martinů

Provozujeme nadaci propagující díla skladatele Bohuslava Martinů. Pořádáme kulturní a společenské akce jako Dny Bohuslava Martinů.

Nadace CERGE - EI

Poskytování pomoci při vzdělávání v bývalých komunistických státech.

F-nadace

Podpora neziskových projektů v oblastech kultury, umění, vzdělání, výchovy a sociální péče za účelem poznání a rozvoje křesťanských duchovních hodnot.

Linhartova nadace

Prezentace českého i mezinárodního alternativního umění. Propagace uměleckých a kulturních aktivit, které napomáhají komunikaci mezi umělci a veřejností.

Nadace rozvoje občanské společnosti

Poskytování osvětových a informačních služeb v oblasti evropské integrace a profesionalizace pracovníků neziskového sektoru.

Nadace Pangea

Zaměřujeme se na podporu rozvoje díla Jana Amose Komenského. Snažíme se podporovat rozvoj vzdělanosti a přispět k záchraně či obnově památkových objektů.

Sedmikráska, nadační fond

Nabídka pomoci při zlepšování životního prostředí, podpora ekologicky zaměřených projektů.

Konto BARIÉRY

Cílem nadace je pomoci lidem se zdravotním postižením vrátit se zpátky do života. Přispívá na vozíky, na odstranění architektonických bariér, ale i na počítače a vzdělávání. Provozuje také Burzu práce.

Nadační fond Festival spisovatelů Praha

Festival spisovatelů Praha není jen festivalem v tradičním slova smyslu, ale je institucí nesoucí stejnojmenný název. Od roku 1997 spravuje mezinárodní Festival spisovatelů Praha nadační fond. Dlouholetá existence festivalu (23 let) přispěla k vytvoření …

Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97

Vedeme nadaci zaměřující se na sociální, zdravotnickou, vzdělávací a kulturní oblast. Podporujeme lidská práva a reagujeme na aktuální potřeby společnosti.

Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Pomoc lidem v obtížných životních situacích. Organizování společenských a kulturních akcí. Zaměření na římskokatolickou církev.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Podpora nestátních neziskových organizací ve zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací oblasti.

Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci

Provoz vzdělávací a kulturní nadace zaměřené na mezinárodní spolupráci v rámci Evropské unie.

Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze

Nadace podporuje činnost související se zvyšováním úrovně ve všech oborech studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Nadace Janua

Podporujeme kulturně etický přístup k životu.

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Podporujeme vynikající studenty pražských vysokých škol, talentované mladé vědecké pracovníky a umělce.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Vyhledávání a podpora nadaných středoškolských studentů.

Nadační fond Růže

Podpora působení žen a mládeže ve veřejném a politickém životě.

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Provozujeme národní vzdělávací fond zabývající se koncepčním, analytickým, metodickým, vzdělávacím a poradenským činnostem.

Nadace Občanského fóra

Podpora obnovy a ochrany kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky.

Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

Poskytování bezprostřední pomoci při mimořádných událostech, realizace dlouhodobých rozvojových projektů v chudých zemích.