Zdravotnická sdružení

Portus Praha, Z.Ú.

Poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, zajištění chráněného bydlení, provoz sociálně terapeutické dílny.

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.

Zajišťování rehabilitace, rekondice, sociálního a zdravotního poradenství, fyzioterapie, logopedické terapie a rekondičních pobytů.

Česká společnost pro aterosklerózu

Provoz sdružení lékařů a vědeckých pracovníků z oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy.

ERGO Aktiv, o.p.s.

Provoz centra odborné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě.

Zdravotníci a záchranáři primární péče

Zajišťujeme zdravotnické asistence společenských, sportovních a jiných veřejných i soukromých akcí. Poskytujeme vzdělávání veřejnosti v praktických i teoretických dovednostech první pomoci formou kurzů, přednášek, prezentací, simulovaných zranění i dalších ...

Dětství bez úrazů, o.p.s.

Pomoc pro minimalizaci dětských úrazů. Pořádáme vzdělávací kurzy pro školy a pedagogy. Cílovou skupinou jsou pedagogové I. a II. stupně základních škol, pedagogové středních škol, výchovní poradci, metodici prevence a vychovatelé.

Česko-slovenská asociace anti-aging medicíny

Zajišťování informovanosti občanů o předcházení chorobám, jež se projevují s přibývajícím věkem.

Pharmia, a.s.

Pharmia, a.s.

Aliance nezávislých lékáren, založená na principech rozšířené lékárenské péče. Klíčovým cílem je zkvalitnit úroveň lékárenských služeb a profesního života lékárníků a zároveň zvýšit kvalitu života a zdraví klientů. Pečujeme o vás.

Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.

Základním posláním spolku je podpora pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Cílem této podpory je vytvořit potřebné podmínky pro důstojný, kvalitní, plnohodnotný život lidí s RS, a tím přispět k jejich žádoucí integraci do společnosti.

Fokus Praha - Sdružení pro péči o duševně nemocné

Podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.

FOKUS České Budějovice

Pomoc a podpora lidem s duševním onemocněním v jejich návratu a uplatnění ve společnosti.

BONA, o.p.s.

Společnost podporuje integraci občanů s duševním handicapem a vytváří podmínky v oblasti práce a bydlení pro handicapované občany.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Poskytování informací a zácviků. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích psů.

Máme otevřeno?, o.s.

Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením v procesu resocializace a integrace do společnosti.

Lékořice o.s.

Nabídka dobrovolné pomoci a psychosociální podpory pacientům Thomayerovy nemocnice.

Společnost soudních znalců ze zdravotnictví a příbuzných oborů

Snaha o zlepšování profesní informovanosti a ochrana zájmů soudních znalců z oboru zdravotnictví a příbuzných oborů.

ČIPA, o.p.s.

Nabídka vzdělávání lékařů i laiků v oborech průduškové astma a alergie. Vydáváme odborné tiskové materiály, organizujeme semináře a mediální kampaně.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR.

Česká společnost pro zdravotnickou techniku

Pořádání pracovních a vědeckých konferencí, seminářů, přednášek a školení pro lékaře a zdravotnické pracovníky. Poskytování poradenství a konzultací.

Brailcom, o.p.s.

Zprostředkovávání informací slepým a těžce zrakově postiženým pomocí informačních technologií. Poskytujeme služby v oblasti hardwaru, softwaru.

Tyfloservis, o.p.s.

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Organizace hájí zájmy občanů postižených chronickým selháním ledvin a lidí s transplantovanou ledvinou. Pořádáme aktivně-rekondiční pobyty a různé akce.

SANANIM

Zajištění prevence a resocializace osob ohrožených zdraví škodlivými návyky. Nabídka komplexního systému péče o drogově závislé.

Zdravotní klaun, obecně prospěšná společnost

Zlepšování psychického i fyzického stavu dětí v nemocničních zařízeních formou humoru, snaha o překonání jejich strachu z léčebných procedur.

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdr. postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdr. postižené občany, členem několika mezinárodních organizací.

Svaz pacientů České republiky

Hájení zájmů pacientů, příprava zákonů, vyhlášek a účast na dohodovacích řízení.

Česká unie neslyšících

Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Půjčování kompenzačních pomůcek.

Nadace Archa Chantal

Zlepšování prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách s cílem dosažení rychlého léčebného výsledku.

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže

Středisko pro rodiny dětí se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči ve věku od 0 do 7 let.

Eset - Help, občanské sdružení

Rehabilitace a resocializace lidí s dlouhodobým duševním onemocněním a lidí trpících závislostmi. Nabídka služeb anonymní psychologické poradny.

Klub laryngektomovaných v ČR

Nezisková organizace sdružuje osoby postižené nádorovým onemocněním hrtanu nebo po jeho úplném odstranění.

Liga proti rakovině Praha

Poskytování služeb v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově nemocných.

Občanské sdružení Green Doors

Nabídka pracovní a sociální rehabilitace osob s duševním onemocněním.

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

Poskytování psychologických služeb, diagnostiky a sociálních služeb lidem s autismem i jejich rodinám. Pořádání vzdělávacích kurzů či supervizí.

Zdravý životní styl

Cílem sdružení je probouzet tvořivé fyzické i duševní síly lidí různého věku, profesí a sociálních vrstev.

Asociace polio

Zaměřujeme se na hájení a prosazování zájmů osob postižených následky poliomyelitidy. Organizujeme sociálně rehabilitační pobyty a vzájemnou pomoc.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.

Organizace rehabilitačních, rekondičních, poznávacích a ozdravných pobytů. Zajišťování sociálních služeb a právního poradenství.

České Ilco

Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií.

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

Poskytování poradenství s nabídkou krizové intervence v oblasti rodičovské soudržnosti a podpory rodičů dětí s Downovým syndromem.

Klub bechtěreviků

Klub sdružuje pacienty trpící Bechtěrevovou chorobou. Zajišťuje informovanost v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotní péče a lázeňství.

Občanské sdružení Máša

Nabídka pomoci lidem trpícím ekzematickými a alergickými onemocněními. Podpora výzkumu alergických onemocnění.

Společnost C-M-T

Společnost C-M-T

Občanské sdružení, které poskytuje pomoc a informace lidem s onemocněním Charcot-Marie-Tooth a jejich rodinám.

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Činnost občanského sdružení podporující vozíčkáře po poškození míchy.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., krajská organizace Praha

Provoz sdružení se zaměřením na přímou práci s mentálně postiženými a organizování akcí, které umožní jejich zviditelnění.