Zdravotnická sdružení

Fokus Praha - Sdružení pro péči o duševně nemocné

Podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.

FOKUS České Budějovice

Pomoc a podpora lidem s duševním onemocněním v jejich návratu a uplatnění ve společnosti.

BONA, o.p.s.

Společnost podporuje integraci občanů s duševním handicapem a vytváří podmínky v oblasti práce a bydlení pro handicapované občany.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Poskytování informací a zácviků. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích psů.

Česká neuromodulační společnost

Zabýváme se rozvojem neurologie. Zajišťujeme pregraduální a postgraduální přípravy lékařů v oboru neurologie.

Máme otevřeno?, o.s.

Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením v procesu resocializace a integrace do společnosti.

Lékořice o.s.

Nabídka dobrovolné pomoci a psychosociální podpory pacientům Thomayerovy nemocnice.

Portus Praha, Z.Ú.

Poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, zajištění chráněného bydlení, provoz sociálně terapeutické dílny.

Společnost soudních znalců ze zdravotnictví a příbuzných oborů

Snaha o zlepšování profesní informovanosti a ochrana zájmů soudních znalců z oboru zdravotnictví a příbuzných oborů.

ČIPA, o.p.s.

Nabídka vzdělávání lékařů i laiků v oborech průduškové astma a alergie. Vydáváme odborné tiskové materiály, organizujeme semináře a mediální kampaně.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR.

Česká společnost pro zdravotnickou techniku

Pořádání pracovních a vědeckých konferencí, seminářů, přednášek a školení pro lékaře a zdravotnické pracovníky. Poskytování poradenství a konzultací.

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Nabídka pomoci rodinám s diabetickými dětmi. Poskytování informací o připravovaných akcích.

Brailcom, o.p.s.

Zprostředkovávání informací slepým a těžce zrakově postiženým pomocí informačních technologií. Poskytujeme služby v oblasti hardwaru, softwaru.

Tyfloservis, o.p.s.

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Organizace hájí zájmy občanů postižených chronickým selháním ledvin a lidí s transplantovanou ledvinou. Pořádáme aktivně-rekondiční pobyty a různé akce.

SANANIM

Zajištění prevence a resocializace osob ohrožených zdraví škodlivými návyky. Nabídka komplexního systému péče o drogově závislé.

Zdravotní klaun, obecně prospěšná společnost

Zlepšování psychického i fyzického stavu dětí v nemocničních zařízeních formou humoru, snaha o překonání jejich strachu z léčebných procedur.

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdr. postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdr. postižené občany, členem několika mezinárodních organizací.

Svaz pacientů České republiky

Hájení zájmů pacientů, příprava zákonů, vyhlášek a účast na dohodovacích řízení.

Česká unie neslyšících

Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Půjčování kompenzačních pomůcek.

Nadace Archa Chantal

Zlepšování prostředí v dětských nemocnicích a léčebnách s cílem dosažení rychlého léčebného výsledku.

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže

Středisko pro rodiny dětí se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči ve věku od 0 do 7 let.

Eset - Help, občanské sdružení

Rehabilitace a resocializace lidí s dlouhodobým duševním onemocněním a lidí trpících závislostmi. Nabídka služeb anonymní psychologické poradny.

Unie Roska - postižených roztroušenou sklerózou v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Klub laryngektomovaných v ČR

Nezisková organizace sdružuje osoby postižené nádorovým onemocněním hrtanu nebo po jeho úplném odstranění.

Liga proti rakovině Praha

Poskytování služeb v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově nemocných.

Občanské sdružení Green Doors

Nabídka pracovní a sociální rehabilitace osob s duševním onemocněním.

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

Poskytování psychologických služeb, diagnostiky a sociálních služeb lidem s autismem i jejich rodinám. Pořádání vzdělávacích kurzů či supervizí.

Zdravý životní styl

Cílem sdružení je probouzet tvořivé fyzické i duševní síly lidí různého věku, profesí a sociálních vrstev.

Asociace polio

Zaměřujeme se na hájení a prosazování zájmů osob postižených následky poliomyelitidy. Organizujeme sociálně rehabilitační pobyty a vzájemnou pomoc.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.

Organizace rehabilitačních, rekondičních, poznávacích a ozdravných pobytů. Zajišťování sociálních služeb a právního poradenství.

České Ilco

Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií.

Praha, Polská 15 +

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

Poskytování poradenství s nabídkou krizové intervence v oblasti rodičovské soudržnosti a podpory rodičů dětí s Downovým syndromem.

Klub bechtěreviků

Klub sdružuje pacienty trpící Bechtěrevovou chorobou. Zajišťuje informovanost v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotní péče a lázeňství.

Občanské sdružení Máša

Nabídka pomoci lidem trpícím ekzematickými a alergickými onemocněními. Podpora výzkumu alergických onemocnění.

Společnost C-M-T

Občanské sdružení, které poskytuje pomoc a informace lidem s onemocněním Charcot-Marie-Tooth a jejich rodinám.

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Činnost občanského sdružení podporující vozíčkáře po poškození míchy.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., krajská organizace Praha

Provoz sdružení se zaměřením na přímou práci s mentálně postiženými a organizování akcí, které umožní jejich zviditelnění.

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Doprovázení i dlouhodobá spolupráce dobrovolníků a nevidomých lidí. Nabídka poradenství, vydávání knih a kulturních aktivit.

Timšel o.s.

Provozujeme občanské sdružení podporující rehabilitační programy poskytované zrakově postiženým.

Rescue - Záchranná technická a zdravotní služba

Provoz sdružení dobrovolných záchranářů a majitelů terénních vozů off-road. Poskytování pomoci při krizových a kalamitních situacích.

Project HOPE - Česká republika, o.p.s.

Organizování vzdělávacích programů pro pracovníky ve zdravotnictví prostřednictvím přednášek a seminářů.