Archivy

Podorlická obchodní společnost, a.s.

Jsme komerční spisovna zabývající se zpracováním, uložením a skartací dokladů společností i fyzických osob.

ARCHIVUM, s.r.o.

Služby v oblasti archivace, digitalizace a správy dokumentů v České republice. Rozsah nabízených služeb pokrývá celý životní cyklus papírového i elektronického dokumentu – od vzniku až po skartaci.

ČESKÝ ROZHLAS

Archiv je rodinné stříbro Českého rozhlasu. Rozsahem je to jeho největší útvar. V depozitářích tři patra pod zemí je uloženo na 80 tisíc hodin zvukových záznamů a 25 milionů stran písemných materiálů.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - Archiv České národní banky

Soustřeďujeme převážně archivní materiál z činnosti bank i písemnosti, které mají vztah k hospodářskému a politicko-ekonomickému vývoji a vztahům.

Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií Českého vysokého učení technického v Praze.

Archiv hlavního města Prahy

Shromažďování a uchovávání historických dokumentů, které podávají svědectví o minulosti metropole České republiky od středověku až po současnost.

Archiv Národního technického muzea

Archivace dokumentů k dějinám techniky, vědy, průmyslu, řemesel, podnikání a obchodu.

Archiv Židovského muzea v Praze

V archivu jsou uloženy dokumentace jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

Shromažďování a zpracování spisového materiálu Akademie věd, archivních fondů předchozích vědeckých institucí a písemných pozůstalostí vědců.

Kancelář prezidenta republiky

Zajišťování archivování dokumentů týkajících se Pražského hradu.

Národní archiv

Správa dokumentů a provoz elektronického archivu. Pořádáme výstavy a exkurze. Kontrolujeme výkon spisové služby.

Státní oblastní archiv v Praze

Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní povahy.

Archiv Ministerstva zahraničních věcí

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií Ministerstva zahraničních věcí.

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru

Specializovaný archiv se zaměřuje na výsledky geodetických a kartografických prací. Nabízíme díla vytvořená rakouským vojenským mapováním z 19. století.

Správní archiv Ministerstva spravedlnosti

Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti, zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie.

Správní archiv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Provádění dohledu na výkon spisové služby u útvarů v řídicí působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Archiv Národní knihovny

Přejímáme do archivní péče a uchováváme archiválie vzniklé z úřední a odborné činnosti Národní knihovny, osobní fondy významných osobností a sbírky.

Úřad vlády ČR

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií.

INDATA services, s.r.o.

Pronájem depozitářů a archivačních skříní pro úschovu důvěrných dokumentů. Uspořádání a správa interního archivu nebo spisovny. Skartace dokumentů.