Ekologické poradenství

AQUATEST, a.s.

Nabídka konzultantských a inženýrských služeb v oblasti ochrany životního prostředí a vodního hospodářství.

UNIVERZA - Středisko odpadů Praha, s.r.o.

Nabídka poradenství v oblasti odstraňování odpadů.

ZAVŘENO (Otevírá 06:00)

Frank Bold

Poskytujeme vysoce etické právní služby, chráníme klienty před nezákonnými zásahy státu a zapojujeme se do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo ochrana životního prostředí. Jsme první ...

ZAVŘENO (Otevírá Pá 09:00)

RMT VZ, a.s.

Nabídka poradenství, konzultačních služeb a projektů v oblasti risk managementu, havarijního plánování, prevence rizik a sanací ekologických zátěží.

M2K, s.r.o.

Tvorba odborných posudků v oblasti vodního a odpadového hospodářství.

Hydrogeologická společnost, s.r.o.

Nabídka služeb technických poradců v oblasti geologie, ekologie a ochrany životního prostředí. Poskytování hydrogeologických prací.

COMTRADE, spol. s r.o.

Nabízíme poradenskou činnost v oblasti životního prostředí.

Ing. Tomáš Sousedík

Provádíme autorizované měření osvětlení pro účel kolaudace. Nabízíme výpočty osvětlení, posouzení vlivu světelné reklamy na objekty bydlení.

GammaX s.r.o.

Zabýváme se projektovou a inženýrskou činností. Zaměřujeme se na komplexní přípravu, provoz a likvidaci následků těžby nerostů. Nabízíme služby v oblasti geologie, životního prostředí či zpracování dat. Zajišťujeme zpracování důlní měřické dokumentace či ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Mgr. Jitka Kluzová

Poskytuji komplexní enviromentální poradenství. Zajišťuji hodnocení rizik ekologické újmy, činnost odpadového hospodáře i vedení evidence odpadů. Nabízím zpracování systému sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadu. Dále zpracuji plán odpadového ...

ENREI s.r.o.

Firma ENREI s.r.o. se zabývá ekologickými projekty z oblasti získávání energie z obnovitelných zdrojů a dále projekty týkající se třídění a zpracovaní odpadů, zejména plastů. V současné době se nám podařilo realizovat první etapu výstavby závodu na ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:30)

Mgr. Pavel Bauer

Příprava dokumentů v procesu EIA, SEA a IPPC, mapování a vlivy na soustavu Natura, biologické hodnocení.

K + K environmentální průzkum, s.r.o.

Zpracování EIA, SEA. Průzkumy životního prostředí, posuzování vlivu na krajinný ráz, hydrogeologie, geotechnika, geologie.

RNDr. Stanislav Tichý

Provádíme ekologické audity či průzkumy znečištěných pozemků.

PORSENNA o.p.s.

Hlavní aktivity společnosti jsou zaměřeny na zpracovávání energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov a odborných posudků a podkladů pro získání dotací. Zajišťujeme strategické, rozvojové a koncepční studie v oblasti energetické účinnosti, ...

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Ing. Petr Šulc

Poskytování poradenství v oblasti odpadového hospodářství, hlášení ISPOP, správního řízení, provozních řádů, podnikové ekologie, veřejných zakázek.

Ing. Jan Štejfa

Nabízíme poradenství v oblasti životního prostředí pro podnikatele.

GREEN Solution, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti životního prostředí, investičních projektů a inženýrské činnosti.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Jiří Novotný

Nabízím poradenství v oblasti životního prostředí. Provádím grafické a kresličské práce.

Ing. Jan Neuwirth

Nabízíme zajišťování dotací, poradenství v oblasti ochrany přírody a vodního hospodářství, projekční i inženýrské práce, ekologické průzkumy a studie.

EXACOM, s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti průmyslové ekologie a BOZP či požární ochrany. Nabídka zavádění a certifikace systémů řízení či zpracování EIA.

RNDr. Ivana Frőhlichová

Provádíme hydrogeologické posudky a průzkumy, povolení odběru a vypouštění vod, průzkum znečištění, ekologické audity a havarijní plány.

OTEVŘENO (nonstop)

FI Konsult, s.r.o.

Zabýváme se poradenstvím v oblasti ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství.

Integra Consulting, s.r.o.

Nabídka informačních, organizačních a poradenských služeb při plánování a realizaci projektů v oblasti ochrany životního prostředí.

Dewarec, s.r.o.

Poskytujeme konzultační a poradenské činnosti spojené s požadavky nově vzniklé legislativy ochrany životního prostředí.

ENVIGEO, s.r.o.

Provádění průzkumů, zjišťování rizikovosti a odstraňování ekologické zátěže, nabídka hydrogeologických posudků a řešení problematiky zakládání staveb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.

Nabídka služeb v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, či nakládání s chemickými látkami v souladu s právními předpisy.

KHSanace, s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti ekologie. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží, průzkumy znečištění, analýzy rizik a likvidace odpadů.

ECO trend Research centre, s.r.o.

Výzkum, vývoj a inovace v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů.

Ing. Petr Hofman, Ph.D.

Provádíme biologické či dendrologické průzkumy a posuzování vlivů na životní prostředí EIA a SEA.

4eco s.r.o.

Nabízíme široký sortiment služeb spojených s nakládáním s odpady: přistavení a pronájem kontejnerů na stavební sutě a odpad, likvidace černých skládek odpadů, poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady, zpracování provozních řádů a zákonných …

A-Ekology, s.r.o.

Zpracováváme studie EIA včetně oponentních posudků. Nabízíme hlukové a rozptylové studie, oslunění, osvětlení a další biologické posudky.

LIEHA-RANOI a spol., veřejná obchodní společnost

Nabízíme likvidace ekologických havárií, stěhovací práce, obchodní činnost, školení problematiky požární ochrany, rekreační a tělovýchovné služby.

sfe consulting, s.r.o.

Zajišťujeme ekologické služby pro původce odpadu na klíč. Zpracováváme roční hlášení do ISPOP. Zajišťujeme rozhodnutí ORP.

Biotechnologie, obecně prospěšná společnost

Poskytujeme poradenství v oblasti biotechnologií. Zajišťujeme podporu, realizaci projektů využívajících biotechnologie. Zabýváme se výzkumem, vývojem a ověřováním biotechnologií v oblastí životního prostředí, zemědělství, energetiky, zdravotnictví, průmyslu a …

PJK Consulting s.r.o.

Poradenství v oblastech mezinárodních obchodních vztahů, energetiky, ekologie a rozvojové spolupráce.

Full Care s.r.o.

Ekologické postupy s využitím přírodních obnovitelných zdrojů a mořských řas, sanace půdy a předúprava povrchů kovů.

Ekocentrum Koniklec, obecně prospěšná společnost

Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu.

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.

Provádíme ekonomické analýzy v oblasti životního prostředí a environmentální manažerské účetnictví.

ReachSpektrum, s.r.o.

Poradenství a služby v oblasti chemické legislativy, REACH, CLP, od analýzy situace po zpracování dokumentů. Oznamování biocidních přípravků. Zajištění plnění povinností dle zákona o ekologické újmě. Organizace školení a seminářů.

RNDr. Miloš Liberko

Nabízíme poradenskou a konzultační činnost v oboru ekologie dopravy.

JUDr. Jakub Hájek, advokát

Nabízím právní služby se zaměřením na občanské a obchodní právo i na právo životního prostředí. Advokátní služby poskytuji také v anglickém a německém jazyce.

Ing. Pavel Novák, s.r.o.

Zabýváme se poradenstvím pro životní prostředí a odpadového hospodářství.