Ekologické poradenství

Ing. Michael Barchánek

Poskytování poradenství v oblasti ochrany vod, odpadů a životního prostředí,starých ekologických zatěží.

ECO - F a.s.

Odpady – likvidace nebezpečných a ostatních odpadů, využití a recyklace druhotných surovin, skartace dokumentů a dat. Recyklace plastů – moderní technologie pro regranulaci a drcení plastu, recyklace měděných kabelů, výkup plastů. Poradenství – nakládání s …

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

EPOS-AZ, s.r.o.

Komplexní, rychlé a kvalitní služby v oblasti životní prostředí, ochrana ovzduší, odpady, podniková ekologie, EIA, IPPC, odborné posudky, rozptylové a hlukové studie, legislativní poradenství.

BCD CZ, a.s.

Nabídka poradenství v oblasti ekologie. Zpracování odpadů.

PAPKOV s.r.o.

Nabízíme odvoz a zpracování objemného odpadu, komunálního odpadu, směsného odpadu a sutě v Praze. Dále pronájem a přistavení kontejnerů o objemech od 6/11/14/26/34/38 m³. Přepravu zajišťujeme vozidly ATECO, ACTROS nebo v soupravě. Mimo to také prodáváme ...

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

EKODOMOV

Realizace osvěty na podporu separace bioodpadů a kompostování. Prodej kompostovacích sáčků.

DHI, a.s.

Provádíme konzultační a expertní činnosti v oboru vodního hospodářství a životního prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

GEO Group, a.s.

Nabídka služeb v oboru aplikované geologie, především v oblastech spojených s ochranou životního prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

ECO trend, s.r.o.

Zabýváme se projektovou činností v oblasti životního prostředí. Nabízíme environmentální management a servis pro podnikatelské subjekty.

EVECO, s.r.o.

Komplexní služby v ochraně ovzduší: Technická měření – měření účinnosti odlučovacích zařízení, optimalizace provozu zařízení pro technologie, garanční měření a zajištění měření hluku. Měření emisí – ze spalovacích procesů, veškerých technologických ...

HYDROTECH SG, s.r.o.

Nabídka posouzení ekologické zátěže v oblasti životního prostředí. Vyhledávání a využívání vodních zdrojů.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Geo Vision, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti aplikované ekologie, geologie a zahradní i krajinářské architektury.

AQUATEST, a.s.

Nabídka konzultantských a inženýrských služeb v oblasti ochrany životního prostředí a vodního hospodářství.

UNIVERZA - Středisko odpadů Praha, s.r.o.

Nabídka poradenství v oblasti odstraňování odpadů.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:00)

Frank Bold

Poskytujeme vysoce etické právní služby, chráníme klienty před nezákonnými zásahy státu a zapojujeme se do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo ochrana životního prostředí. Jsme první ...

ZAVŘENO (Otevírá Pá 09:00)

RMT VZ, a.s.

Nabídka poradenství, konzultačních služeb a projektů v oblasti risk managementu, havarijního plánování, prevence rizik a sanací ekologických zátěží.

M2K, s.r.o.

Tvorba odborných posudků v oblasti vodního a odpadového hospodářství.

Hydrogeologická společnost, s.r.o.

Nabídka služeb technických poradců v oblasti geologie, ekologie a ochrany životního prostředí. Poskytování hydrogeologických prací.

COMTRADE, spol. s r.o.

Nabízíme poradenskou činnost v oblasti životního prostředí.

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.

Nabídka služeb v oblasti nakládání s odpady, ochrany ovzduší, vodního hospodářství, či nakládání s chemickými látkami v souladu s právními předpisy.

Mgr. Jitka Kluzová

Poskytuji komplexní enviromentální poradenství. Zajišťuji hodnocení rizik ekologické újmy, činnost odpadového hospodáře i vedení evidence odpadů. Nabízím zpracování systému sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadu. Dále zpracuji plán odpadového ...

ENREI s.r.o.

Firma ENREI s.r.o. se zabývá ekologickými projekty z oblasti získávání energie z obnovitelných zdrojů a dále projekty týkající se třídění a zpracovaní odpadů, zejména plastů. V současné době se nám podařilo realizovat první etapu výstavby závodu na ...

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:30)

KHSanace, s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti ekologie. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží, průzkumy znečištění, analýzy rizik a likvidace odpadů.

RNDr. Ivana Frőhlichová

Provádíme hydrogeologické posudky a průzkumy, povolení odběru a vypouštění vod, průzkum znečištění, ekologické audity a havarijní plány.

OTEVŘENO (nonstop)

EXACOM, s.r.o.

Poskytování služeb v oblasti průmyslové ekologie a BOZP či požární ochrany. Nabídka zavádění a certifikace systémů řízení či zpracování EIA.

Jiří Novotný

Nabízím poradenství v oblasti životního prostředí. Provádím grafické a kresličské práce.

Ing. Jan Štejfa

Nabízíme poradenství v oblasti životního prostředí pro podnikatele.

Ing. Petr Šulc

Poskytování poradenství v oblasti odpadového hospodářství, hlášení ISPOP, správního řízení, provozních řádů, podnikové ekologie, veřejných zakázek.

PORSENNA o.p.s.

Hlavní aktivity společnosti jsou zaměřeny na zpracovávání energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov a odborných posudků a podkladů pro získání dotací. Zajišťujeme strategické, rozvojové a koncepční studie v oblasti energetické účinnosti, ...

ZAVŘENO (Otevírá Pá 09:00)

RNDr. Stanislav Tichý

Provádíme ekologické audity či průzkumy znečištěných pozemků.

Mgr. Pavel Bauer

Příprava dokumentů v procesu EIA, SEA a IPPC, mapování a vlivy na soustavu Natura, biologické hodnocení.

K + K environmentální průzkum, s.r.o.

Zpracování EIA, SEA. Průzkumy životního prostředí, posuzování vlivu na krajinný ráz, hydrogeologie, geotechnika, geologie.

GREEN Solution, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti životního prostředí, investičních projektů a inženýrské činnosti.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Ing. Jan Neuwirth

Nabízíme zajišťování dotací, poradenství v oblasti ochrany přírody a vodního hospodářství, projekční i inženýrské práce, ekologické průzkumy a studie.

FI Konsult, s.r.o.

Zabýváme se poradenstvím v oblasti ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství.

Integra Consulting, s.r.o.

Nabídka informačních, organizačních a poradenských služeb při plánování a realizaci projektů v oblasti ochrany životního prostředí.

Ing. Petr Hofman, Ph.D.

Provádíme biologické či dendrologické průzkumy a posuzování vlivů na životní prostředí EIA a SEA.

ECO trend Research centre, s.r.o.

Výzkum, vývoj a inovace v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů.

GammaX s.r.o.

Zabýváme se projektovou a inženýrskou činností. Zaměřujeme se na komplexní přípravu, provoz a likvidaci následků těžby nerostů. Nabízíme služby v oblasti geologie, životního prostředí či zpracování dat. Zajišťujeme zpracování důlní měřické dokumentace či ...

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Richard Čamr - Suprafilt - Aqua Consulting

Zastoupení a servis v oblasti čištění odpadních vod. Dodávky technologií v oblasti kanalizace, kapalin a plynů. Nabídka ekoporadenství.

Ing. Tomáš Sousedík

Provádíme autorizované měření osvětlení pro účel kolaudace. Nabízíme výpočty osvětlení, posouzení vlivu světelné reklamy na objekty bydlení.

CENTRUM PRO KRAJINU, s.r.o. - OCHRANA A TVORBA KRAJINY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost se zabývá výzkumnou, projekční, inženýrskou a expertní činností na poli ochrany a tvorby krajiny, krajinného plánování a ochrany životního prostředí. Současně společnost vyvíjí aktivity ve vydavatelské a nakladatelské oblasti.

Dewarec, s.r.o.

Poskytujeme konzultační a poradenské činnosti spojené s požadavky nově vzniklé legislativy ochrany životního prostředí.

4eco s.r.o.

Nabízíme široký sortiment služeb spojených s nakládáním s odpady: přistavení a pronájem kontejnerů na stavební sutě a odpad, likvidace černých skládek odpadů, poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady, zpracování provozních řádů a zákonných …

A-Ekology, s.r.o.

Zpracováváme studie EIA včetně oponentních posudků. Nabízíme hlukové a rozptylové studie, oslunění, osvětlení a další biologické posudky.

LIEHA-RANOI a spol., veřejná obchodní společnost

Nabízíme likvidace ekologických havárií, stěhovací práce, obchodní činnost, školení problematiky požární ochrany, rekreační a tělovýchovné služby.

sfe consulting, s.r.o.

Zajišťujeme ekologické služby pro původce odpadu na klíč. Zpracováváme roční hlášení do ISPOP. Zajišťujeme rozhodnutí ORP.

Biotechnologie, obecně prospěšná společnost

Poskytujeme poradenství v oblasti biotechnologií. Zajišťujeme podporu, realizaci projektů využívajících biotechnologie. Zabýváme se výzkumem, vývojem a ověřováním biotechnologií v oblastí životního prostředí, zemědělství, energetiky, zdravotnictví, průmyslu a …

PJK Consulting s.r.o.

Poradenství v oblastech mezinárodních obchodních vztahů, energetiky, ekologie a rozvojové spolupráce.

Full Care s.r.o.

Ekologické postupy s využitím přírodních obnovitelných zdrojů a mořských řas, sanace půdy a předúprava povrchů kovů.